Počet stránek ve webu: 38.342

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

2011 ze mě neznámých důvodů sepsala moje zákonná manželka závěť pro případ jejího úmrtí, v níž mne vylučuje z dědění. Závěť je v notářské úschově, nyní došlo k úmrtí manželky. Uvádím, že jsme žili ve společné domácnosti 51 roků až do osudného dne, kdy jsem se o ní staral do jejích posledních dní po dobu její nemoci.

Zemřela na rakovinu jater po 9 měsících nemoci. V závěti mne vylučuje zejména na podílu 1/4 na rodinném domě darovaném mnou z dědictví po mých rodičích v němž bydlíme, na bytu 1+2 pořízeném za trvání společného manželství a movitých věcech, finančních prostředcích a majetkových práv. Toto vše odkazuje pouze dceři, synovi, který je psychicky nemocný a dělám mu opatrovníka pak nárok na finanční vypořádání jeho zákonného podílu. Mne vylučuje úplně z dědění. Souhlasím s převodem nemovitých věcí na dceru ve znění závěti, vzhledem k mému stáří 74 roků mám zájem o finanční prostředky ve výši mého zákonného dědického podílu pro případ potřeby ze zdravotních i existenčních důvodů a movitých věcech (nábytek, elektrické spotřebiče a pod.) které jsme společně pořídili. V závěti nejsou uvedeny důvody mého vyloučení z dědictví ani jsem nebyl s tímto řešením jakkoli seznámen. Uvádím, že všechny vyloučené nemovitosti a finanční prostředky byly manželkou nabyty za trvání našeho společného manželství. Prosím o sdělení, zda mohu napadnout tuto formu závěti a přiklonit se k mému způsobu řešení při projednání dědictví. Děkuji, Pavel

ODPOVĚĎ:
Vzhledem k tomu, že manžel není ze zákona nepominutelným dědicem (těmi jsou pouze potomci zůstavitele), lze ho v závěti obejít a nic mu nezanechat, přičemž v závěti nemusí být uveden důvod vyloučení z dědění.
V řízení o pozůstalosti je nejdříve potřeba vypořádat společné jmění manželů. Podle § 1677 o. z. nabývá pozůstalý manžel vlastnické právo k movitým věcem, které tvoří základní vybavení rodinné domácnosti, i když není dědicem. Pokud jde o byt, finanční prostředky a majetková práva, která jste měli v SJM, navrhněte v řízení o pozůstalosti vypořádání společného jmění podle zásad stanovených občanským zákoníkem, tj. tak, že Vám polovina všech těchto věcí zůstane z titulu vypořádání společného jmění manželů, druhá polovina pak zůstane v dědictví a tuto zdědí závětní dědička a vyplatí druhého závětního dědice.
Zkuste také v řízení o pozůstalosti uplatnit § 1666 o. z. : pozůstalý manžel má právo na slušnou výživu z pozůstalosti po dobu šesti týdnů po smrti manžela. Byl-li pozůstalému manželu zákonný dědický podíl odepřen nebo zkrácen, má pozůstalý manžel právo na nutné zaopatření až do uzavření nového manželství, pokud se mu takového zaopatření jinak nedostává a pokud není schopen sám se živit.