Počet stránek ve webu: 38.289

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Rozvádíme se s manželem po čtyřletém manželství. Během manželství jsme si pořídili domek na hypotéku. Problémů je hned několik a týkají se vyrovnání – pozemek a stavbu nám zajišťoval můj tchán, kterému jsem bez smlouvy dala 2,3 milionu (z prodeje bytu, který byl v mém vlastnictví i před svatbou).

Hypotéka i dům jsou teď psané na mne a na manžela, ale hypotéku splácím jen já ze svého platu – jakým způsobem se teď při vyrovnání našeho majetku mohu právně pojistit, abych získala zpět peníze do domu vložené a jak donutit manžela, aby vzal alespoň polovinu hypotéky na sebe? Děkuji, Hedvika

ODPOVĚĎ:
ve Vašem případě je nutné mít na paměti, že:
- veškerý majetek, získaný za trvání manželství je součástí společného jmění manželů (toto pravidlo se tedy týká Vámi zmiňovaného domu a pozemku);
- při vypořádání společného jmění manželů jsou si manželé povinni vrátit vše, co bylo z výlučného vlastnictví jednoho manžela investováno do společného jmění manželů (toto pravidlo se tedy týká Vámi zmiňované částky, která byla Vaším výlučným vlastnictvím a kterou jste do koupi nemovitostí vložila). V této souvislosti z Vašeho dotazu bohužel přesně nevyplývá, jakou roli sehrál při koupi nemovitostí Váš tchán, to však nic nemění na výše uvedeném. Vaše postavení je samozřejmě mírně znevýhodněno tím, že nemáte k dispozici žádné písemné potvrzení o vložení svých finančních prostředků do koupi nemovitosti, toto však můžete v případě sporu prokázat i výpisem z bankovního účtu či svědeckou výpovědí někoho, kdo o této transakci věděl;
- za veškeré závazky, vzniklé během manželství, odpovídají oba manželé společně a nerozdílně a to i po zániku jejich společného jmění (toto se týká Vámi zmiňované hypotéky).

Nejschůdnější variantou, jak vypořádat vaše společné jmění manželů, je samozřejmě uzavření písemné dohody o vypořádání společného jmění manželů. Neboť je součástí vašeho společného jmění též nemovitost, nabude tato dohoda účinnosti až vkladem do katastru nemovitostí. V této dohodě se můžete se svým manželem domluvit prakticky jakkoli, např. tak, že nemovitosti přejdou do Vašeho vlastnictví s tím, že po manželovi nebudete požadovat vrácení Vámi vložených finančních prostředků. Ohledně placení hypotéky je možná jakákoli dohoda, kterou nebude věřitel (tedy banka) zkrácen na svých právech. Můžete tedy například sjednat, že jednotlivé splátky budete hradit na přeskáčku, t.j. Vy každou lichou a manžel každou sudou splátku. Pokud nebylo vaše manželství dosud rozvedeno, trvá i společné jmění manželů a skutečnost, že v současné době splácíte hypotéku pouze ze svého platu je v pořádku, neboť i Váš plat je součástí společného jmění manželů (platby tak nejdou z Vašeho výhradního vlastnictví, ale ze společného jmění).

Pokud nebylo vaše manželství dosud rozvedeno a společné jmění manželů tedy stále existuje, můžete také uzavřít smlouvu o zúžení společného jmění manželů, v níž se domluvíte jaký majetek a závazky připadnou Vám a jaké Vašemu manželovi. Tuto smlouvu je nutné uzavřít před notářem a bude-li jejím předmětem také zmiňovaná nemovitost, je nutné smlouvu vložit do katastru nemovitostí. Pokud by manžel odmítal na tuto smlouvu přistoupit, je možné, abyste se obrátila na soud s návrhem na zúžení společného jmění manželů. Toto zúžení však soud provede pouze ze závažných důvodů, které dle mého názoru nejsou ve Vašem případě splněny.

Pokud by nebyla dohoda s manželem možná, můžete se po rozvodu manželství obrátit na soud s návrhem na vypořádání společného jmění manželů. V tomto návrhu uvedete všechny rozhodné skutečnosti, tedy popíšete zejména Vaší současnou majetkovou situaci a majetkovou situaci bývalého manžela, označíte věci, které náleželi ke dni rozvodu manželství do společného jmění manželů a navrhnete, jak by měl soud rozhodnout. V návrhu rovněž uveďte, jak vysokou finanční částku jste vložila do koupě nemovitostí, popř. další důležité skutečnosti s příslušnými důkazy; můžete zmínit, že jste se pokusila uzavřít dohodu o vypořádání společného jmění s bývalým manželem, ten že na ní však odmítl přistoupit.

Pokud výše uvedený návrh k soudu nepodáte ve lhůtě 3 let od skončení manželství, nastoupí tzv. zákonná domněnka o vypořádání společného jmění manželů, v jejímž důsledku připadnou každému z bývalých manželů do majetku ty movité věci, které k tomuto okamžiku pro potřebu svou, své rodiny a domácnosti výlučně jako vlastník užíval. Ostatní movité a všechny nemovité věci se stanou spoluvlastnictvím bývalých manželů, přičemž jejich spoluvlastnické podíly budou stejné. Tuto variantu Vám tedy rozhodně nelze doporučit.

Co se týče Vámi zmiňované hypotéky, nabízí se Vám několik možností řešení:
Nemovitosti můžete s manželem prodat a za utržené peníze hypotéku splatit, přičemž z výnosu prodeje byste mohla oddělit i částku, která odpovídá Vámi vloženým prostředkům.
Nemovitosti můžete prodat i s hypotékou, nový vlastník by se tak stal povinným splácet hypotéku místo vás. K tomuto je však zapotřebí souhlasu banky.
Hypotéku můžete rovněž tzv. refinancovat – jeden z vás si vezme úvěr, kterým hypotéku splatí a tento úvěr pak bude splácet sám. Tento krok je vhodné učinit až po zániku manželství.
Nabízí se vám také možnost tzv. vyvázání z hypotéky. K tomuto je zapotřebí předložit bance doklad o rozvodu manželství, popř. dohodu či rozhodnutí soudu o vypořádání společného jmění manželů či dohodu či rozhodnutí soudu o zúžení společného jmění manželů s návrhem, že jeden z manželů/bývalých manželů bude ze smlouvy o hypotéce vyškrtnut a ke splátkám bude povinen pouze manžel druhý. Tento postup musí banka samozřejmě schválit, přičemž bude zkoumat zejména majetkovou situaci manžela, který je navrhován jako budoucí výhradní dlužník, aby se přesvědčila, že bude schopen hypotéku spolehlivě splácet.