Počet stránek ve webu: 38.313

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Dne 8.12.2008 jsem podepsal "dohodu o vypořádání SJM". Manžesltví bylo rozvedeno 12.1.2009 a nabylo právní moci 7.2.2009. Můj dotaz zní, zda je možné ještě tuto dohodu napadnout, kde jsem se všeho zřekl, a tímto unáhleným rozhoddnutím učiněným částečně pod nátlakem přišel o značnou movitost? Vztahuje se i na toto tří letá lhůta? Dohoda byla sepsána a ověřena notářem. Děkuji, Bohdan


ODPOVĚĎ:
Společné jmění manželů (SJM) zaniká zánikem manželství a vypořádává se buď dohodou či na návrh o něm rozhodne soud. Ve Vašem případě jste uzavřel dohodu ověřenou notářem, na jejímž základě došlo k vypořádání společného jmění manželů (SJM).
Jediné, co můžete udělat je soudně napadnout tuto dohodu a prohlásit ji za neplatnou, ale uvědomte si, že ponesete důkazní břemeno. Tudíž pokud nemáte důkazy o této neplatnosti, tak Vám nedoporučuji řízení zahajovat. Pro možnost napadení dohody z důvodu absolutní neplatnosti se promlčecí lhůta nevztahuje (ale berte prosím v úvahu, že notářsky ověřenou dohodu budete stěží napadat pro neplatnost – resp. notář dosvědčí, že např. nejste mentálně zaostalý a neschopný úkon učinit; či že jste dohodu nepodepsal "v žertu").