Počet stránek ve webu: 38.342

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Obracím se na Vás s problémem s péčí o psa po rozvodu. Ex je majitelem psa, zapsán v kupní smlouvě, očkovacím průkazu psa, při SJM je jeho majetkem. V odstavci u psa ve vypořádání SJM napsal, že se zavazuji o psa starat v intervalu 14 dní (v té době rozvodu 2014 jsem byla na rodičáku).

V mé situaci, mám v denní péči 2 malé děti, hypotéku, práci s neflexibilní pracovní dobou (8,5 h/den, 5xtýdně), je péče časově, finančně náročná, což ex nechápe (děti má 2 víkendy/měsíc). Mohu mu nějakým oficiálním způsobem sdělit, že péče o psa je dobrovolná dle mých osobních možností, že není oficiální povinností, že mě nemůže obviňovat, znepříjemňovat mi život nátlakem, že je povinen z pozice majitele psa se o něj sám řádně postarat. Jaké mám udělat kroky, aby to pochopil a nevydíral mne, nestresoval s tím, že péče o psa je moje povinnost a že když on se starat nemůže, musím já. K psovi mám citový vztah, čehož ex značně využívá k nátlaku. Bohužel mi jeho přístup značně ztrpčuje osobní život. Hodlám mu pomáhat dobrovolně, jen v rámci mých čas. a osob. možnosti. Jak se mohu bránit?? Mohu to nějak řešit? Děkuji, Lada

ODPOVĚĎ:
Pakliže je předmětný pes výlučným vlastnictvím Vašeho bývalého manžela (přičemž tomu tak bylo i za trvání manželství), nestal se součástí SJM a neměl být v dohodě o vypořádání SJM vůbec zmiňován.
Vzhledem k tomu, že předmětný pes je výlučným vlastnictvím Vašeho bývalého manžela, je primárně jeho povinností se o tohoto psa starat. Pokud jste se smluvně zavázala bývalému manželovi s péčí o psa pomáhat, bude nutné se z této smluvní povinnosti "vyvázat". V tomto ohledu přicházejí v úvahu dvě varianty řešení:
- dle § 1765/1 občanského zákoníku platí, že dojde-li ke změně okolností tak podstatné, že změna založí v právech a povinnostech stran zvlášť hrubý nepoměr znevýhodněním jedné z nich buď neúměrným zvýšením nákladů plnění, anebo neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění, má dotčená strana právo domáhat se vůči druhé straně obnovení jednání o smlouvě, prokáže-li, že změnu nemohla rozumně předpokládat ani ovlivnit a že skutečnost nastala až po uzavření smlouvy, anebo se dotčené straně stala až po uzavření smlouvy známou. Uplatnění tohoto práva neopravňuje dotčenou stranu, aby odložila plnění;
- dle § 1999/1 občanského zákoníku platí, že zavazuje-li smlouva ujednaná na dobu neurčitou alespoň jednu stranu k nepřetržité nebo opakované činnosti, anebo zavazuje-li alespoň jednu stranu takovou činnost strpět, lze závazek zrušit ke konci kalendářního čtvrtletí výpovědí podanou alespoň tři měsíce předem.
Varianta uvedená pod druhou odrážkou se ve Vašem případě jeví jako vhodnější. Svému bývalému manželovi proto můžete napsat dopis, jehož prostřednictvím vypovíte tu část dohody o vypořádání SJM, která se týká Vašeho závazku pečovat o předmětného psa. Vypovězení části dohody o vypořádání SJM můžete odůvodnit změnou okolností na Vaší straně, která Vám neumožňuje Váš závazek nadále plnit. Jeden podepsaný stejnopis výpovědi si ponechte, druhý doručte svému bývalému manželovi prokazatelným způsobem (tzn. osobně oproti podpisu či za přítomnosti svědka, nebo poštou, a to doporučeně s dodejkou).
_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník
Aktuální znění těchto právních předpisů naleznete zde:
https://portal.gov.cz/app/zakony/