Počet stránek ve webu: 38.313

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Vyrovnání z nemovitosti: po rozvodu jsem zůstal s dětmi v domě. Je možné znovu požádat o vyměření splatné částky za dům pro aktuální cenu po cca 16ti letech od nacenění? Měly by být také odečteny náklady na údržbu domu. Kdo vypočítá tuto částku? Za jaké práce/věci lze odečty získat? Jak a kde tento nárok uplatním? Děkuji, Petr.

ODPOVĚĎ:
Pokud již došlo k rozvodu, pak by ohledně vypořádání společného jmění manželů (SJM) měla být primární dohoda s Vaší bývalou manželkou. V této dohodě bude určeno, komu připadne konkrétní majetek a konkrétní dluhy, včetně případného peněžitého vyrovnání.
Pokud nedojde k dohodě, pak je možné se obrátit za účelem vypořádání SJM na soud.
Pokud nebude do 3 let uzavřena dohoda, ani se jeden z bývalých manželů neobrátí do 3 let po rozvodu manželství na soud za účelem vypořádání manželství, pak dojde k vypořádání společného jmění ze zákona, a to takto:
a) hmotné věci movité budou vlastnictví toho, který je pro potřebu svou, své rodiny výlučně jako vlastník užívá,
b) ostatní hmotné věci movité a věci nemovité jsou v podílovém spoluvlastnictví obou; jejich podíly jsou stejné,
c) ostatní majetková práva, pohledávky a dluhy náleží společně oběma; jejich podíly jsou stejné.
Pokud tedy po rozvodu uplynuly 3 roky, pak každému náleží 50% podíl, a to jak na nemovitosti, tak i na případných dluzích (hypotéka). Pokud ještě 3 roky neuplynuly, obraťte se s návrhem na vypořádání SJM na soud, který rozhodoval o rozvodu manželství. Zde bude nutné vyčíslit zbývající dluh ke dni rozvodu a případně též určit hodnotu nemovitosti.
Ohledně nákladů na údržbu domu. Pokud jste tyto náklady hradil ze SJM (např. z výplat získaných za trvání manželství), pak by Vám náhrada nákladů nenáležela, neboť jste z prostředků SJM hradil opět na SJM. Pokud byste však hradil náklady ze svého výlučného majetku (např. z peněz získaných darem, dědictvím, získaných před uzavřením manželství), pak máte právo žádat, aby Vám bylo nahrazeno, co jste ze svého výhradního majetku vynaložil na společný majetek. Tyto výdaje budete povinen prokázat, např. účtenkami, výpisy z účtu apod. Nárok vznesete u soudu spolu s návrhem na vypořádání společného jmění manželů.