Počet stránek ve webu: 38.313

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Rozvod manželství a vypořádání SJM: jedná se mojí nemovitost nabytou před manželstvím, během manželství byla sjednána hypotéka, kde je bývalá žena jako spoludlužník - nikdy však nepřispěla na hypotéku ani inkaso, nyní jsem invalidní důchodce a mám nízkou bonitu.

Po rozvodu – rozsudek nabyl právní moci 16.12.2012 – na mne bývalá žena – navrhovatelka rozvodu - podala v 3 leté lhůtě žalobu o vypořádání SJM – listopad 2015. Posuzuje se náš případ dle starého nebo nového občanského zákoníku? V případě, že podle nového – existuje ještě nějaká možnost, jak soud přimět k posuzování dle starého OZ? Existuje způsob, jak přesně vypočítat na co má bývalá žena nárok, za předpokladu, že nepřispívala na hypotéku, inkaso a ještě si odnes (06.05.2016) la auto a další movité věci? Jsem invalidní důchodce, pobírám invalidní důchod 8700 + výplatu z částečného zaměstnání 5400, - čistého a platím alimenty na dceru z prvního manželství dané rozsudkem 2500, - měsíčně. Mám nárok na osvobození od soudního poplatku? V případě, že ano, mohu požádat soud o dodatečně osvobození? Mám ve výše uvedené soc. situaci nárok ještě na další pomoc jako bezplatná právní pomoc, konzultace, poradenství nebo cenově dostupnější právní zastupování atd. ? Mohu soudu nějakým způsobem dát najevo, že jsem přesvědčen o tom, že žalobkyně společně s její právní zástupkyní zkonstruovaly situaci v době podání žaloby tak, aby to vypadalo, že má nárok na osvobození od soudního poplatku, avšak rozhodně měla podle mého boční příjem, a pak později na mediaci za přítomnosti mediátora přiznává, že má již vyšší oficiální příjem? Je možné za výše uvedených okolností poukázat na nekorektnost, podjatost nebo klamání soudu a požadovat zrušení nebo anulování žaloby? V mém případě se nemohu zbavit pocitu, že žalobce má zásadní výhodu, nemusí nic prokazovat pouze používá tvrzení a já pak musím neustále konzultovat, vyvracet, přesvědčovat, prokazovat. Dále podává žalobu těsně před vypršením 3 leté lhůty a tak, aby se případ posuzoval podle nového, lépe vyhovujícího občanského zákoníku. Existuje možnost jak podat na bývalou ženu žalobu ve smyslu, že mě během manželství citově, zdravotně a finančně poškodila a nadále mě popsaným způsobem chce kompromitovat?
Předem děkuji, Daniel

ODPOVĚĎ:
Tento případ se v souladu s judikaturou Nejvyššího soudu (22 Cdo 3779/2014) posuzuje podle zákona, který byl platný a účinný v době zániku SJM. K zániku SJM došlo ke dni právní moci rozsudku o rozvodu manželství. Tedy na vypořádání vašeho SJM se vztahuje starý občanský zákoník č. 40/1964 Sb.
O osvobození od soudního poplatku a ustanovení bezplatného právního zastoupení můžete soud kdykoliv požádat, dle Vámi doložených majetkových poměrů soud sám usoudí, zda této žádosti vyhoví či nikoliv. V rámci řízení, tedy v postavení žalovaného máte právo uvádět jakékoliv informace, soud k nim bude ale přihlížet pouze v případě, že svá tvrzení můžete doložit důkazy a v případě, že jsou tyto informace důležité z hlediska předmětu sporu. Pokud tedy budete chtít prokazovat, že Vás manželka v průběhu manželství vydírala, pravděpodobně k tomu soud v rámci žaloby o vypořádání SJM přihlížet nebude, neboť tam se řeší pouze majetek. Otázka citového vydírání by pak byla předmětem samostatné žaloby o ochranu osobnosti.