Počet stránek ve webu: 38.313

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Během manželství ex manžel nadělal dluhy, které jsem splácela z úspor a jelikož ty nestačily, byla jsem nucena si na vyplacení jeho dluhů vzít půjčku. Tu pravidelně splácím ze svého účtu. Ex manžel se při nesporném rozvodu zavázal ve smlouvě upravující vypořádání vzájemných majetkových vztahů, vztahů k nezletilému dítěti, práv a povinností společného bydlení pro dobu po rozvodu, platit půlku dané půjčky, co je 2000, -Kč/měsíc.

Několik měsíců však nic neplatil a celou půjčku jsem platila sama. Jsem na rodičovské dovolené, můj příjem je jenom rodičovský příspěvek, takže je někdy hodně těžké, závazku dostát. Momentálně mi dluží 13.460,-Kč. Jaký typ žaloby je možné na exmanžela podat, abych peníze, které mi dluží, dostala? Jak postupovat? Je nějakým způsobem možné docílit toho, aby mi ex peníze skutečně posílal (exekuční příkaz nebo něco podobného)? Jak je to s výší poplatků za podání žaloby? Je možné být v mém případě od poplatků osvobozena? Děkuji. Denisa

ODPOVĚĎ:
Uzavřela-li jste dohodu o úpravě majetkových poměrů, bydlení a přip. vyživovací povinnosti formou notářského zápisu s doložkou přímé vykonatelnosti je tento notářský zápis s doložkou vykonatelnosti současně exekučním titulem a v případě, kdy jeden z manželů neplní, to k čemu se v dohodě zavázel, je druhý z manželů oprávněn na základě této dohody žádat o výkon exekuce.
Forma notářského zápisu pro tento typ dohody není povinná. Nebyla-li ve Vašem případě dohoda uzavřena tímto způsobem a bývalý manžel ji neplnil, budete se muset obrátit nejprve na soud.

Svůj nárok můžete uplatnit formou platebního rozkazu, který je specifickým druhem soudního rozhodnutí, který soud vydává bez slyšení žalovaného, je-li v návrhu uplatněno právo na zaplacení peněžité částky a vyplývá-li uplatněné právo ze skutečností uvedených žalobcem. Před podáním návrhu na vydání platebního rozkazu doporučuji zaslat žalovanému tzv. předžalobní výzvu, ve které ho vyzvete k úhradě dlužné částky a upozorníte, že pokud Vám požadovanou částku neuhradí do určitého dne, uplatníte svůj nárok u soudu. Byla-li alespoň 7 dnů před podáním návrhu (žaloby) na soud zaslána žalovanému výzva k plnění (tzv. předžalobní výzva) budou Vám dle ust. § 142a osř přiznány náklady řízení. Občanský soudní řád požaduje pouze zaslání výzvy na adresu pro doručování žalovaného, příp. na poslední známou adresu dlužníka, zda již výzva byla doručena, není důležité. Důležité je soudu doložit, že výzva byla zaslána na adresu dlužníka (např. kopie výzvy, poštovní podací lístek). Společně s dlužnou částkou můžete v návrhu na vydání platebního rozkazu požadovat i úroky z prodlení.

Co se týče výše soudního poplatku, lze odkázat na sazebník soudních poplatků, který tvoří přílohu zákona o soudních poplatcích. Dle položky 1/1 písm. a) tohoto sazebníku pak soudní poplatek za návrh na zahájení občanského soudního řízení, jehož předmětem je peněžité plnění do částky 20.000,- Kč, je poplatek ve výši 1.000,- Kč. V případě podání návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu, kde je potřeba návrh podepsat elektronickým zaručeným podpisem žalobce by soudní poplatek dle položky 2/1 písm. a) sazebníku soudních poplatků činil 800, - Kč (tzn. je-li žalováno do částky 20.000,- Kč).

V případě, že Vaše příjmová a majetková situace Vám neumožňuje soudní poplatek uhradit a nejde o svévolné nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva, lze podat společně s návrhem na vydání platebního rozkazu i žádost o osvobození od soudních poplatků. Kdy dle ust. § 138 osř předseda senátu může rozhodnout o osvobození od soudních poplatků. Soud Vám poté na základě podané žádosti zašle na vyplnění formulář o majetkových a výdělkových poměrech žadatele, ve kterém budete muset prokázat Vaše majetkové a sociální poměry. K žádosti je nutné přiložit doklady, které Vaše tvrzení prokazují (např. rozhodnutí o přiznání podpory v nezaměstnanosti, rozhodnutí o přiznání rodičovského příspěvku atd.).
Potřebné vzory naleznete zde:
http://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/vzory/
Poté co soud vydá platební rozkaz a žalovaný v uvedené lhůtě nesplní svou povinnost, tzn. neuhradí dlužnou částku, můžete na základě tohoto platebního rozkazu podat návrh na výkon exekuce.