Počet stránek ve webu: 38.281

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Otec se 1989 rozvedl. Neproběhlo vypořádání SJM. Písemná dohoda (bez ověření podpisů) : otec si ponechal garáž a auto. Teď po letech by mě tuto garáž chtěl darovat. Na katastru jsem zjistil, že je stále vedená ve společném jmění manželů SJM. S matkou se oněch cca 25 let nestýkáme. Garáž užívá celou dobu výhradně otec (platí elektřinu i daň z nemovitostí).

Jak zajistit aby otec byl výhradním vlastníkem? Děkuji. Petr

ODPOVĚĎ:
S ohledem na to, že nedošlo od rozvodu Vašich rodičů k podání návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí, jehož součástí by byla dohoda o vypořádání SJM, nelze dle judikatury takový návrh na vklad do katastru nemovitostí podat po uplynutí tří let od zániku společného jmění manželů, tj. od rozvodu manželství. Tedy nedošlo-li k podání návrhu na vklad po rozvodu manželství, nenabyla dohoda týkající se rozdělení nemovitých věcí (tj. garáže) účinnosti a nastala fikce dle ust. § 150 odst. 4 zákona č. 40/1964 Sb. , (starý) občanský zákoník, dle které nemovité věci jsou po uplynutí tří let od zániku SJM v podílovém spoluvlastnictví a podíly obou spoluvlastníků jsou stejné. Kdybyste takovou dohodu o vypořádání SJM prostřednictvím návrhu na vklad po uplynutí 25 let podal, katastr by Vám vklad nepovolil.

Na základě výše uvedeného jsou nyní Váš otec a matka podílovými spoluvlastníky.
Abyste docílili převodu garáže, budete potřebovat nejprve upravit zápis v katastru nemovitostí na podílové spoluvlastnictví a následně provést převod (např. prostřednictvím darovací smlouvy) na Vás, kde jako převodci budou podepsání jak Váš otec, tak Vaše matka. Bez souhlasu Vaší matky nebudete schopen nabýt vlastnické právo k celé garáži. Vzhledem k tomu, že Váš otec chce darovat garáž Vám, není účelné, aby matka převáděla vlastnické právo k spoluvlastnickému podílu na Vašeho otce, neboť již mezi nimi není příbuzenský vztah a nelze provést převod prostřednictvím darování, které by bylo osvobozeno od poplatku daně z příjmu, kam nově darování jako bezúplatný příjem patří. V případě Vás jako přímého potomka by darování bylo osvobozeno od tohoto poplatku.
Úpravy zápisu v katastru nemovitostí docílíte v souladu s ust. § 68 katastrální vyhlášky (357/2013 Sb.) na základě prohlášení jednoho z bývalých manželů s náležitostmi obdobnými souhlasnému prohlášení, doloženého pravomocným rozhodnutím tuzemského soudu o rozvodu manželství a potvrzením tohoto soudu, že do uplynutí tří let od zrušení manželství nebyla podána žaloba na soudní vypořádání společného jmění manželů, ani neproběhlo nebo neprobíhá řízení o vypořádání zaniklého společného jmění manželů.