Počet stránek ve webu: 38.313

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Od roku 2003 žiji v Irsku, kde jsem i potkal svou ženou, původem ze Zimbabwe. V létě roku 2010 jsme se v ČR, Praha 6 vzali. Máme spolu dvě nezletilé děti. Nevlastním žádný společný majetek, či cennosti. Nedlouho po svatbě náš vztah přestal fungovat a od počátku roku 2014 žijeme odděleně.

Já po domluvě přispívám na děti 300 euro měsíčně a pokud je to možné je jednou týdně navštěvuji. Manželka obdržela díky naturalizaci Irské občanství (toho ze Zimbabwe se musela vzdát) a žije poslední dva roky střídavě v Irsku a Jižní Africe (u své rodiny). Já jsem vstoupil do nového vztahu a letos (2016) se mi narodila dcera. Chtěl bych legálně ukončit náš svazek rozvodem, nejsem si ovšem jist, zda-li:
1. tak mohu učinit ze zahraničí?
2. bych měl žádat u českých autorit, či mohu u evropských (irských)?
2. bych měl požádat o rozvod samostatně nebo se pokusit o dohodu s manželkou (co v případě, že by odmítla spolupracovat? )
3. je nutné k rozvodu mít právní zastoupení?
4. je změna občanství komplikací?
Mám kopii oddacího listu a soudně přeložené rodné listy dětí. Potřebuji ještě jiné doklady? Dalibor

ODPOVĚĎ:
V otázce rozvodového řízení je zapotřebí se řídit Nařízením Rady (ES) č. 2201/2003 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti. Dle článku 3 tohoto Nařízení platí, že ve věcech týkajících se rozvodu, rozluky nebo prohlášení manželství za neplatné jsou příslušné soudy toho členského státu
a) na jehož území
- mají manželé obvyklé bydliště nebo
- měli manželé poslední společné obvyklé bydliště, pokud zde jeden z nich ještě bydlí nebo
- má odpůrce bydliště nebo
- v případě společného návrhu na zahájení řízení má alespoň jeden z manželů obvyklé bydliště nebo
- má navrhovatel obvyklé bydliště, v němž bydlel nejméně jeden rok bezprostředně před podáním návrhu na zahájení řízení nebo
- má navrhovatel obvyklé bydliště, v němž bydlel nejméně šest měsíců bezprostředně před podáním návrhu na zahájení řízení a zároveň je buď státním příslušníkem tohoto členského státu nebo – v případě Spojeného království a Irska – zde má tzv. domicil
b) jehož státními příslušníky jsou oba manželé nebo v případě Spojeného království a Irska se jedná o zemi domicilu obou manželů
Vzhledem k tomu, že Vy ani Vaše manželka nejste státními příslušníky ČR, nemáte v ČR obvyklé bydliště ani domicil, není soud v ČR příslušný k rozvodu Vašeho manželství (přestože bylo manželství v ČR uzavřeno). O rozvod manželství tedy bude zapotřebí požádat v Irsku.
Irský právní řád bohužel neznám – v Bezplatné právní poradně odpovídáme pouze v rámci českého právního řádu – nicméně dle informací uvedených na Portálu evropské e-Justice je pro rozvod v Irsku zapotřebí splnit zejména tu podmínku, že k datu zahájení řízení o rozvodu manželé žili odloučeně v posledních pěti letech nejméně po celkovou dobu čtyř let. Vzhledem k tomu, že uvádíte, že s manželkou žijete odděleně „teprve“ od začátku roku 2014, obávám se, že v tomto případě bude možné žádost o rozvod manželství podat až v roce 2018. Žádost o rozvod je zapotřebí podat k obvodnímu soudu v místě Vašeho bydliště v Irsku. Více informací najdete na zmíněném portálu zde: https://e-justice.europa.eu/content_divorce-45-ie-cs.do