Počet stránek ve webu: 38.313

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Kamarádka je Ukrajinka. Manžel také. Nežijí spolu, ale oba jsou na trvalý pobyt zde v CZ. Je možno se rozvést zde, nebo musí na Ukrajinu? Ona chce požádat o rozvod, co je případně pro to potřeba, pokud to lze u nás. Děkuji, Jiří

ODPOVĚĎ:
Podle § 47 zákona č. 91/2012 Sb. o mezinárodním právu soukromém, ve znění pozdějších předpisů, stačí k založení pravomoci českých soudů k řízení o rozvodu manželství, jestliže je jeden z manželů státním občanem České republiky nebo jestliže má žalovaný v České republice obvyklý pobyt. Vzhledem k tomu, že kamarádka i její manžel nejsou státními občany České republiky, je důležité, aby ten z nich, kdo nebude návrh na rozvod podávat (žalovaný) měl v ČR obvyklý pobyt, tedy aby zde fakticky bydlel.
Pokud by nebyla splněna ani jedna z předchozích dvou podmínek, je i tak možné se rozvést před českým soudem a podle českého právního řádu za předpokladu, že:
a) oba manželé měli v České republice obvyklý pobyt a žalobce má ještě obvyklý pobyt v České republice
b) žalobce má obvyklý pobyt v České republice a druhý z manželů se připojil k návrhu nebo
c) žalobce má obvyklý pobyt v České republice a měl tento obvyklý pobyt nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně před podáním žaloby
Jestliže Vaše kamarádka a její manžel některou z výše uvedených podmínek splňují, mohou se rozvést před českým soudem podle českého právního řádu. Dále záleží na tom, zda půjde o rozvod nesporný (tzv. dohodou) nebo o rozvod sporný. V případě nesporného rozvodu musí být splněny následující podmínky: manželství trvalo alespoň jeden rok, manželé spolu nejméně šest měsíců nežijí a k návrhu na rozvod se připojí i druhý z manželů. V takovém případě pak soud nezkoumá příčinu rozvratu a manželství rozvede. Aby se tak stalo, je zapotřebí soudu předložit písemné smlouvy s úředně ověřenými podpisy účastníků upravující vypořádání vzájemných majetkových vztahů, práva a povinnosti společného bydlení a případnou vyživovací povinnost pro dobu po rozvodu. Pokud mají manželé děti, je nutné předložit také pravomocné rozhodnutí soudu o schválení dohody o úpravě poměrů nezletilých dětí pro dobu po rozvodu.
Jestliže se manželé na výše uvedených skutečnostech nedohodnou, budou muset jít cestou tzv. sporného rozvodu, která je časově i finančně mnohem náročnější.