Počet stránek ve webu: 38.127

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Úřad vydal dvě téměř identická rozhodnutí, ve kterých nám zamítl příspěvek na mzdu s odůvodněním, že pracovní smlouva je neplatná. Na jedno z rozhodnutí jsem podal žalobu k soudu a soud toto napadené rozhodnutí zrušil s tím, že předmětná pracovní smlouva je platná. Požádal jsem tedy vzhledem k tomuto rozsudku o obnovení řízení v případě i toho druhého téměř identického rozhodnutí, které jsem žalobou nenapadl.

Úřad to zamítl s tím, že podle §100 odst 1 správního řádu se řízení obnoví, jestliže vyjdou najevo dříve neznámé skutečnosti nebo důkazy, které existovaly v době původního řízení a které účastník řízení nemohl v původním řízení uplatnit, nebo se tyto důkazy ukázaly být nepravdivými nebo bylo zrušeno nebo změněno rozhodnutí, které bylo podkladem pro rozhodnutí, které bylo vydáno v řízení, jež má být obnoveno a pokud tyto skutečnosti, důkazy či rozhodnutí mohou odůvodňovat jiné řešení otázky, jež byla předmětem rozhodování. Podle úřadu shora uvedený rozsudek, pokud by měl být důkazem, či novou skutečností, zjevně neexistoval v době původního řízení a nelze tak na jeho základě původní řízení obnovit. Podle úřadu rovněž nelze mít za to, že se v důsledku tohoto rozsudku ukázal být některý z důkazů provedených v původním řízení nepravdivým. Podle úřadu soud při posuzování obdobného případu vycházel ze skutkového stavu zjištěného úřadem a neshledal, že by byl zjištěn nesprávně či nedostatečně, a jen dospěl k jiném právnímu posouzení věci. To však podle úřadu nemůže být důvodem k obnově řízení, neboť institut obnovy řízení slouží k nápravě skutkových nesprávností, nikoli k nápravě nezákonnosti spočívající v nesprávném právním posouzení věci. Prosím o radu, zda má úřad pravdu a rozsudek mi k obnovení řízení v druhém obdobném případě nepomůže, nebo má cenu podat žalobu na toto zamítavé rozhodnutí, kterým úřad odmítl obnovit řízení? Obnovy řízení či nového rozhodnutí již tedy nemohu dosáhnout s využitím toho rozsudku? Děkuji předem Adrian

ODPOVĚĎ:
Bohužel obnova řízení opravdu za této situace nepřichází v úvahu, jelikož nejsou naplněny podmínky – jak je uvedeno i v odůvodnění, změna právního posouzení znamená pouze právní přehodnocení („překvalifikaci), ale na samotný skutkový (faktický) stav toto nemá vliv- tj. na skutečnostech se nic nezměnilo, soud „pouze“ právně překvalifikoval takové jednání.
Vzhledem k tomu, že nebylo proti druhému z rozhodnutí podána také žaloba, můžete podat podnět k zahájení přezkumného řízení dle § 94 a násl. správního řádu. V přezkumném řízení správní orgány z moci úřední přezkoumávají pravomocná rozhodnutí v případě, kdy lze důvodně pochybovat o tom, že rozhodnutí je v souladu s právními předpisy.
U tohoto druhu řízení ovšem záleží na daném orgánu, zda jej zahájí či nikoliv, fyzická osoba je pouze oprávněna podat podnět, který ovšem nezaručuje, že přezkumné řízení bude opravdu zahájeno.
Je tady také další limitace, a to lhůta pro zahájení přezkumného řízení: Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat nejdéle do 2 měsíců ode dne, kdy se příslušný správní orgán o důvodu zahájení přezkumného řízení dozvěděl, nejpozději však do 1 roku od právní moci rozhodnutí ve věci.


> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Institut obnovy řízení slouží k nápravě skutkových nesprávností, ne k nápravě nezákonnosti spočívající v nesprávném právním posouzení věci - je to pravda?
  • Podnět k zahájení přezkumného řízení dle § 94 a násl. správního řádu