Počet stránek ve webu: 38.126

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

V roce 2004 vznikl dluh z podnikání mému bratrovi. V té době měl místo podnikání uvedeno u rodičů (trvalé bydliště měl jinde). V květnu 2011 si konečně přepsal místo podníkání na adresu trv. bydliště. Může být provedená exekuce majetku na adrese rodičů, když se na této adrese nezdržuje ani nemá trv. bydliště?

Chtěl bych upřesnit, že bratr má soudně uznanou pohledávku. Může exekutor provést zabavení majetku u rodičů, když tam bratr nemá trvalé bydliště (víc jak 10 let) ani se tam nezdržuje (jen měl na této adrese místo podnikání, místo podnikání přepsal po urgenci rodičů cca v 5/2011). Exekutor vyhrožuje, že v době vzniku pohledávky měl bratr místo podnikání u rodičů, proto může nyní majetek v rodinném domě rodičů zabavit.Doklady na věci rodiče nemají. Můžu nějak pomoct rodičům (notářský soupis majetku, fotografie majetku ...)? Děkuji za odpověď. Samuel

ODPOVĚĎ:
S tvrzením exekutora nelze rozhodně souhlasit. Ve Vašem případě je nutné vědět, zda se jedná o soudní výkon rozhodnutí či byl případ předán tzv. soukromému exekutorovi.
Obecně však platí, že vyžaduje-li to účel výkonu rozhodnutí, je ten, kdo provádí výkon, oprávněn provést prohlídku bytu (sídla, místa podnikání) a jiných místností povinného, jakož i jeho skříní nebo jiných schránek v nich umístěných, kde má povinný svůj majetek; resp. každý, v jehož objektu má povinný svůj byt (sídlo, místo podnikání) nebo jiné své místnosti, je povinen strpět, aby ten, kdo provádí výkon rozhodnutí, provedl prohlídku bytu a jiných místností povinného (§ 325a a § 325b Občanského soudního řádu, resp. § 69 exekučního řádu). Z výše citovaného lze tedy dovodit, že exekutor se musí primárně řídit aktuální situací, tedy vycházet z toho, kde má Váš bratr trvalý pobyt, resp. místo podnikání v současnosti.
Ke vstupu do domu Vašich rodičů by byl exekutor oprávněn pouze v případě, že by zde měl Váš bratr „svou místnost“ nebo by existoval důvodný předpoklad, že zde přechovává své věci. Pokud by z tohoto důvodu došlo ke vstupu exekutora do domu Vašich rodičů, je nutné mít na paměti, že exekutor je oprávněn sepsat (t.j. následně zabavit) věci Vašeho bratra (pokud se vůbec nějaké v domě Vašich rodičů nacházejí) jen v případě, že Vaši rodiče zároveň udělí souhlas k jejich vydání (tento souhlas, resp. nesouhlas lze tedy použít i v případě, kdy by se exekutor domníval, že Vašemu bratrovi náleží i některá věc Vašich rodičů, viz § 326/2 Občanského soudního řádu).
Pokud by došlo ke vstupu exekutora do domu Vašich rodičů, lze rozhodně doporučit pořízení videozáznamu průběhu celé exekuce (na začátku záznamu je nutné se exekutora dotázat, zda s tímto souhlasí – již tento dotaz a exekutorovu odpověď je dobré natočit); k exekuci je vhodné přizvat třetí osobu jako svědka a vyžádat si, aby tato podepsala protokol o provedení exekuce. O jakékoli věci, která patří Vašim rodičům a exekutor by jí chtěl zahrnout do soupisu, namítejte, že tato Vašemu bratrovi nenáleží a opět trvejte na řádném zaprotokolování vašich námitek.
Pokud by exekutor i přesto zařadil do soupisu věcí i majetek Vašich rodičů:
-    lze dle § 68 ex. řádu, podat k tomuto exekutorovi návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu. Návrh je možné podat do 30-ti dnů ode dne, kdy se navrhovatel (zde Vaši rodiče) dozvěděl o soupisu věci (o návrhu je exekutor povinen rozhodnout ve lhůtě 15 dnů od jeho obdržení). Tento postup lze použít pouze v případě, že exekuci provádí tzv. soukromý exekutor.
-    především lze dle § 267 Občanského soudního řádu podat tzv. vylučovací žalobu. Tuto je nutné podat k místně příslušnému obvodnímu soudu, u něhož exekuční řízení probíhá, na straně žalobců by vystupovali Vaši rodiče, na straně žalovaného oprávněný (tedy věřitel Vašeho bratra). V této žalobě je nutné přesně vymezit exekuční řízení, v němž byla Vašim rodičům neoprávněně zabavena věc (např. uvedením spisové značky, jména exekutora apod.) a tuto věc identifikovat. Nemají-li Vaši rodiče k prokázání svého vlastnického práva k věcem žádné listinné důkazy (stvrzenky apod.) je samozřejmě možné použít např. svědeckou výpověď toho, kdo má o jejich vlastnictví k těmto věcem povědomí. Je bohužel možné, že i přes podání této žaloby exekutor věc Vašich rodičů prodá v dražbě. Pro předejití této situace je možné exekutorovi po podání vylučovací žaloby zaslat její kopii s upozorněním, že v případě, že soud shledá neoprávněnost zabavení věci, budou Vaši rodiče na exekutorovi vymáhat náhradu škody. Tento postup je možné použít v případě soudně vedené exekuce i exekuce vedené soukromým exekutorem (v tomto případě však poté, co uplatníte námitku dle předchozí odrážky).
V případě nevhodného postupu exekutora je možné dát podnět k přezkumu postupu exekutora Exekutorskou komorou ČR či se obrátit na předsedu příslušného soudu, u něhož exekuční řízení probíhá.