Počet stránek ve webu: 38.127

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Majitelka nemovitosti se dostala do finančních problémů. Ztratila zaměstnání a nemá prostředky na hrazení svých pohledávek. Vlastní nemovitost, kterou chce darovací smlouvou převést na svého potomka. V darovací smlouvě je uvedeno věcné břemeno Užívání nemovitosti do konce života.
Může exekutor na majetek, nebo dokonce na nemovitost, když majitelka převedla tuto nemovitost na svého potomka darovací smlouvou?
Je možné udělat tento převod s již zmíněným věcným břemenem, aby exekutor neměl na nemovitost možnost uvalit exekuci?
Může tam mít dárce nemovitosti stále trvalé bydliště, pokud nechce, aby nemovitost mohla být ohrožena exekucí? Děkuji, Eduard.


ODPOVĚĎ:
Darovat danou nemovitost může kdykoli komukoli, ustanovení věcného břemene není rovněž problém. Je zde však institut odporovatelnosti, jak se exekutor může k tomuto majetku dostat, a to díky § 42a Občanského zákoníku.
Věřitel se totiž může domáhat, aby soud určil, že dlužníkovy právní úkony, pokud zkracují uspokojení jeho vymahatelné pohledávky, jsou vůči němu právně neúčinné. Toto právo má věřitel i tehdy, je-li nárok proti dlužníkovi z jeho odporovatelného úkonu již vymahatelný anebo byl-li již uspokojen.
Odporovat je možné právním úkonům, které dlužník učinil v posledních třech letech v úmyslu zkrátit své věřitele, musel-li být tento úmysl druhé straně znám a právním úkonům, kterými byli věřitelé dlužníka zkráceni a k nimž došlo v posledních třech letech mezi dlužníkem a osobami jemu blízkými, s výjimkou případu, když druhá strana tehdy dlužníkův úmysl zkrátit věřitele i při náležité pečlivosti nemohla poznat.
Právo odporovat právním úkonům lze uplatnit vůči osobě, v jejíž prospěch byl právní úkon učiněn, nebo které vznikl z odporovatelného úkonu dlužníka prospěch.
Právní úkon, kterému věřitel s úspěchem odporoval, je vůči němu neúčinný potud, že věřitel může požadovat uspokojení své pohledávky z toho, co odporovatelným právním úkonem ušlo z dlužníkova majetku; není-li to dobře možné, má právo na náhradu vůči tomu, kdo měl z tohoto úkonu prospěch.

Z toho vyplývá, že majitelka nemovitosti ji může darovat svému potomkovi, avšak soud snadno rozhodne, že je tento převod pro něj neúčinný, a věřitel bude moci exekučně postihnout i tento majetek.
Pokud v mezidobí potomek tento majetek jinak převede, bude se moci exekutor hojit přímo na tomto potomkovi.