Počet stránek ve webu: 38.127

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Může rozsudek nabýt právní moci, když jej žalovaný neobdržel? Soud poslal rozsudek na chybnou adresu a žalovaný se díky skutečnosti, že rozsudek neobdržel, nemohl proti rozsudku odvolat. O existenci soudního řízení se dověděl až z návštěvy exekutora a z následného nahlédnutí do spisu. Podpis na doručence rozsudku není pravý. Vše se událo v roce 1993. Pokud je rozsudek promlčen, je vhodným krokem vznesení námitky promlčení? Děkuji, Mojmír


ODPOVĚĎ:
Rozsudek soudu se promlčí po 10 letech od právní moci rozsudku. Právní moc Vám na požádání vyznačí okresní soud, kde je spis uložen.
Právní moc rozsudek nabývá zpravidla 15 dnů od doručení, nebo od fikce doručení.

V tomto případě je však zřejmé, že nemůže dojít k soudnímu vymáhání, pokud povinný vznese námitku promlčení. Podotýkám, že bez vznesení námitky je možné pokračovat v exekuci i po tolika letech. Pokud však žalovaný rozsudek neobdržel, není možné, aby nabyl právní moci. V okamžiku, kdy se žalovaný o tomto řízení dozvěděl, měl neprodleně podat odvolání a současně oznámit, že nebylo dříve platně doručeno. Pokud by soud uznal, že skutečně dříve nebylo platně doručeno, odvolání by bylo platné, a řízení by postoupilo do odvolacího řízení.