Počet stránek ve webu: 38.127

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Zdědil jsem po své matce parcelu (pole), která je zatížena zástavním právem 7000,- Kč z roku 1932 ve prospěch mého strýce narozeného v roce 1927, který po smrti svého otce při vypořádání dědictví měl obdržet od své matky - dědičky hospodářství 7000,- Kč, což bylo zapsáno do katastru nemovitostí jako zástavní právo. Můj strýc zemřel v roce 2007 a nevím, zda peníze byly vyplaceny a zda nebylo jen opomenuto zrušit zástavní právo za jeho života. Ani dědicové po stýci o zástavním právu nic neví. Ptám se jestli není vše již promlčeno a jak dál postupovat. Na katastru nemovitostí mi odmítli zástavní právo zrušit na základě úmrtního listu strýce. Předem děkuji za radu, Mojmír


ODPOVĚĎ:
Pohledávka (a v návaznosti na ní zástavní právo) se promlčí po uplynutí lhůty ode dne, kdy mohla být poprvé uplatněna u soudu. Těžko říci, kdy byla ona pohledávka splatná. Každopádně obecná lhůta pro promlčení (3 roky) mohla již uplynout, takže pokud se nejednalo o výjimečnou pohledávku, která se řídí jinými promlčecími lhůtami (náhrada škody způsobená úmyslně, úmyslné bezdůvodné obohacení apod.), bude pohledávka, a tím i právo na výkon zástavního práva, promlčena. Vzhledem k nejistým právním poměrům, které v této věci panují, bude vhodné podat návrh na soud na určení existence či neexistence onoho zástavního práva a na základě toho jednat s katastrálním úřadem.
Úmrtní list pro katastrální úřad neřešil, zda právo existuje či nikoliv, protože je to majetkové právo, které se dědí.