Počet stránek ve webu: 38.126

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Spoluvlastním nemovitost, na níž je vydána dražební vyhláška. Tomuto stavu předcházelo více soudních rozhodnutí a jedno z nich určilo, že cena nemovitosti v dražbě se podle znaleckého posudku snižuje o cenu nájmu bytu a dále o cenu nájmu nebytových prostor. S tímto stavem se oprávněný nehodlal smířit a podával  odvolání.

Nakonec dosáhl toho, že soud vydal usnesení v roce 2015, v němž je určena cena nemovitosti ve výroku usnesení tak, že cena jednotlivých práv a závad s nemovitostí spojených  tj. nájem bytu a nájem nebytových prostor činí částku celkem. Nesnížil tedy ve výroku cenu nájmu nebytových prostor, ale uvedl pouze výslednou částku, takovou o kterou se snižuje  cena pouze o cenu nájmu bytu. V odůvodnění usnesení soud uvedl, že bylo rozhodnuto o ceně na základě znaleckého posudku, ten ale zohlednil cenu obou nájmů. Soud v odůvodnění dále uvedl, že došlo k omylu a že částky uvedené ve znaleckém posudku z roku 2007 byly nesprávné a správné jsou částky uvedené ze znaleckého posudku (téže znalkyně) z roku 2010. Soud tak stanovil ve výroku usnesení cenu výslednou, která je pro mě coby povinného zdánlivě výhodná, protože vlastně zvyšuje cenu nemovitosti při dražbě. Ve skutečnosti je pro mě dražba likvidační, protože v objektu - řadovém domě - vykonávám stomatologickou praxi. Soud dospěl k názoru, že výkon této praxe je sice veřejně prospěšnou činností, ale ne nutně v objektu, který jde do dražby. Takže nájem nebytových prostor stomatologie v dražbě zanikne, i když soud konstatoval, že jde o veřejně prospěšnou činnost, zatímco nájem bytu bude nemovitost zatěžovat i nadále. Podotýkám, že lhůty pro obnovu řízení a i dovolání jsou zmeškány. Vidím rozpor právě ve výroku citovaného usnesení a jeho odůvodněním v návaznosti na skutečnost, že v předchozích řízeních byly nájemní smlouvy uznány za platné. Rád bych věděl, zda je za tohoto stavu možné exekuci zabránit či nalézt jiné řešení. Děkuji. Vilém

ODPOVĚĎ:
Jelikož i Vy sám uvádíte, že zákonné lhůty pro obnovu řízení i dovolání jsou již zmeškány, tak v tuto chvíli nevidím způsob jakým by šlo dražbě zabránit. Jediným způsobem jak by se dalo dle mého názoru zabránit dražbě je uhradit exekuci, a to i za pomoci rodiny či velmi dobrých přátel. Pokud tohoto nejste schopni, tak bych hledala jiné místo, kde by bylo možné provozovat stomatologickou praxi. Jen dodávám, že pokud je povinný stomatolog, tak věci potřebné pro výkon povolání, či plnění pracovních úkolů povinného (provoz stomatologické praxe) nemohou být povinnému zabaveny dle ust. § 322 odst. 1 občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb.), a pokud by se tak stalo, je to důvodem pro podání návrhu na zastavení exekuce dle ust. § 55 exekučního řádu (zákon 120/2001 Sb.) ve spojení s ust. § 268 odst. 1 písm. d) občanského soudního řádu. Proto bych se s exekutorem dohodla i na převozu věci nutných pro výkon stomatologické praxe do nové ordinace. Popřípadě můžete celou věc zkusit prokonzultovat s advokátem, neboť já zde nemám možnost vidět žádné listiny, pokud jste je přikládal. Proto moji odpověď je nutné brát jako obecnou. K advokátovi je nutné si s sebou vzít veškeré listiny, které k dané věci máte. Kontakty na advokáty naleznete na stránkách www.advokatikomora.cz nebo na www.cak.cz


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Veřejně prospěšná činnost (lékařská praxe) v nemovitosti obstavené exekucí, exekutorem - jak zabránit exekuci?