Počet stránek ve webu: 38.126

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Dle usnesení 29.1.2002 soudní rozhodnutí uložena povinnosti vůči dopravnímu podniku (MHD). Dle usnesení ze dne 3.9.2007 nařízena exekuce proti mé mamince. Dne 22.11.2007 maminka zemřela. Dne 17.10.2008 vydáno usnesení o dědictví, které nabylo právní moci 4.12.2008. Během dědického řízení nebyly shledány žádné dluhy. Maminka nebyla svéprávnou osobou a měla poručníka – sociální odbor magistrátu.
Považuji tuto exekuci za neoprávněnou, promlčenou, špatné soudní rozhodnutí, o tomto jsem neměla povědomost a mám se bránit? Výše exekuce je za dobu uplynulou navýšená o částky, které by vůči mé osobě neměly být uplatněny? Soudní komisař v dědictví pochybil, když si neověřil dluhy u soudu? Nesvéprávný člověk nemůže za toto odpovídat a odpovědnost má poručník, který nad tímto patřičně nedohlížel?


ODPOVĚĎ:
Soudní řízení ani exekuční řízení nemohlo být vedeno proti Vaší matce - nesvéprávnému člověku bez účasti jeho poručníka.
Proti exekuci se můžete bránit tím, že není nikdo, kdo by zdědil povinnost zůstavitele uhradit dluh, protože o něm nebylo v řízení jednáno.
Chcete-li napadnout celé řízení můžete podat žalobu pro zmatečnost rozhodnutí, s tím, že důvod zmatečnosti spočívá v tom, že Vaše maminka neměla procesní způsobilost a nebyla řádně zastoupena (pokud v řízení nevystupoval poručník nebo nejednal v jejím zájmu).
Ve sporu byste mohla vystupovat Vy jako nástupce původního účastníka (tohle je ale dost složité a rozhodně to vyžaduje důkladné seznámení se s celým proběhlým řízením, protože řízení může kromě nedostatku zastoupení být stiženo ještě celou řadou dalších vad, např. v doručování písemností).