Počet stránek ve webu: 38.126

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Jako matce samoživitelce tří děti (4, 6 a 10 let) mi byla exekutorem (Vrána Přerov) zabavena a odvezena pračka a oblepené celé vybavení bytu (pro dluhy mého bývalého manžela). Po podání vylučovací žaloby mi bylo rozsudkem vše vráceno (vyškrtnuto ze soupisu), jelikož jsem prokázala, že věci nejsou moje.

Pračku jsem si musela (po roce soudních tahanic) na vlastní náklady z Přerova dovézt a zjistila jsem, že je nefunkční a povrchově značně poškozená.
Kdo mi nahradí soudní poplatek za žalobu, škodu na pračce a náklady na praní mimo domácnost (prala jsem u matky, bratra a známých). Je pravdou, že pračka je v mém případě věc, která spadá do kategorie "nepodléhající exekuci" z důvodu nezbytného uspokojování hmotných potřeb mých a mých 3 nezletilých detí a jejíž prodej by mohl být v rozporu s morálnimi pravidly? Nepochybil zde exekutor? Mimochodem mi nebyla přiznána náhrada nákladu řízení (oprávněný se proti ní odvolal) z důvodu nepodání žádosti na oprávněného, aby on požádal exekutora o vyloučení sepsaných věcí ještě před podáním vylučovací žaloby. Přičemž všude a všemi je doporučováno podávat v takové situaci vylučovací žalobu - taktéž učinil i můj právník a bohužel neuspěl. Mám nárok na náhradu mně vzniklé škody? Děkuji, Pavlína

ODPOVĚĎ:
Zda je automatická pračka věc nepodléhající exekuci (tedy věcí, jež "povinný nezbytně potřebuje k uspokojování hmotných potřeb svých a své rodiny"), je poměrně složitá otázka.
Základním rozhodnutím v tomto případě je rozhodnutí soudu sp. zn. 10 Co 932/2004, v němž soud dospěl k závěru, že "je nepochybné, že již po delší dobu automatická pračka představuje obvyklé vybavení domácností, což je jednak důsledkem relativně zvýšené životní úrovně ve společnosti a jednak cenovou dostupností pořízení tohoto typu pračky v porovnání s průměrným měsíčním příjmem (platem, mzdou) v České republice. Skutečnost, že automatická pračka představuje obvyklé vybavení domácnosti však ještě - jak již shora bylo rozvedeno - sama o sobě nemůže vést k závěru o vyloučení takové věci z výkonu rozhodnutí ve smyslu § 322 odst. 1, 2 písm. a) Občanského soudního řádu. K aplikaci cit. ust. lze přistoupit jen v tom případě, pakliže kromě splnění podmínky, že jde o věc představující obvyklé vybavení domácnosti, lze pozitivně odpovědět na otázku, zda takovou věc povinný (objektivně) nezbytně potřebuje k uspokojování potřeb svých či své rodiny. V daném případě odvolací soud dospěl k závěru, že předmětnou pračku povinný ani jeho rodina nezbytně nepotřebuje k uspokojování jeho (jejich) potřeb. Dostupnost pořízení „běžné“ pračky (bez automatického programu), která rovněž splňuje účel, pro nějž se tato mobilie pořizuje (praní prádla), ve vazbě na zjištění, že žalobkyně (manželka povinného) nepečuje již o děti útlého věku (v domácnosti s ní bydlí děti ve věku 14 a 18 let) totiž vytěsňuje závěr, že předmětná automatická pračka, nezávisle na to, v jakém rozsahu je povinným či členy jeho rodiny, resp. (fakticky) žalobkyní používána, představuje věc, která je ve smyslu ust. § 322 odst. 1. OSŘ vyloučena z výkonu rozhodnutí vedeného proti povinnému - manželu žalobkyně."
Proto nelze jednoznačně konstatovat, že automatická pračka je či není věcí vyloučenou z výkonu rozhodnutí, byť ve Váš prospěch by byla péče o děti nízkého věku, a tedy ani zkonstatovat, že pochybil exekutor.
Ve věci škody doporučuji obrátit se na exekutora, zejména v případě, že soud rozhodl na základě podkladů, které měl exekutor k dispozici od Vás. Pokud by soud zkonstatoval nepřípustnost výkonu rozhodnutí postižením automatické pračky, bylo by možné uvažovat o náhradě nákladů souvisejících se zajištěním praní prádla jiným způsobem, v tomto případě bude vymáhání náhrady těchto nákladů složitější, ale zkusit to také lze (problém bude mj. s vyčíslením škody).
Ve věci náhrady nákladů doporučuji v probíhajícím řízení uvést (a to v případě, že soud rozhodl na základě podkladů, které měl exekutor k dispozici od Vás), že exekutorovi bylo vlastnické právo 3. osoby prokázáno tak, že jej soud dokázal zkonstatovat, a skutečnost, že exekutor a oprávněný spolu nekomunikují nemůže jít k tíži povinného.