Počet stránek ve webu: 38.127

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Na můj, exekutorem zablokovaný účet u GM Money Bank (kvůli dluhům bývalého manžela) došly omylem cizí peníze, které mi banka i přes veškeré moje snahy neumožnila vrátit chybujicímu odesílateli (česká průmyslová pojišťovna), který mě k tomu písemně vyzýval.

Po uplynutí pár dnů byly tyto peníze (14 191 Kč) spolu s mezitím došlou sociální dávkou na bydlení (asi 7000 Kč) exekutorem zabaveny ve prospěch věřitele (na dluhy byvalého manžela). Jsem matkou samoživitelkou 3 nezletilých detí (4, 6 a 10 let), bývalý manžel neplatí ani korunu výživného a pojišťovna požaduje vrácení svých mylně zaslaných 14 191 Kč po mně. Hrozí vymáhaním soudní cestou a vznikem „dalších zbytečných nákladů“ (když nezaplatím do 15 dní). Je postup exekutora (exekutor Růžička, Zlín) zákonný? Děkuji, Simona

ODPOVĚĎ:
Peněžní ústav je povinen přijmout na účet peněžité vklady učiněné majitelem účtu nebo platby uskutečněné v jeho prospěch bez zřetele k tomu, kdo je majitelem peněžních prostředků, které se tímto způsobem na účet ukládají.

Nařízením exekuce soud vstupuje do závazkového vztahu mezi majitelem účtu a peněžním ústavem, přikázáním pohledávky z účtu majitel účtu pozbývá svoji pohledávku z účtu až do výše vymáhané pohledávky s příslušenstvím a peněžní ústav ji vyplatí oprávněnému jako osobě, která přikázáním pohledávky majitele účtu získala právo uspokojit se z peněžních prostředků uložených na účtu.

Z výše uvedeného vyplývá mimo jiné to, že je nerozhodné, komu náležely peněžní prostředky uložené na účet. Banka byla vázána § 304 občanského soudního řádu OSŘ (který se na exekuci použije v souladu s § 52 exekučního řádu), podle kterého je povinna z "obstaveného" účtu nevyplácet peněžní prostředky ani s nimi jinak nenakládat. Exekutor nezkoumá původ prostředků uložených na účtu, určité omezení je uvedeno v § 317 občanského soudního řádu, který v odst. 2 stanoví, že výkonu rozhodnutí nepodléhají peněžité dávky sociální péče, tedy i příspěvek na bydlení.

Ohledně částky ve výši 7.000,- Kč se tedy můžete domáhat jejího vydání protřednictvím žaloby na vydání věci, kterou ovšem musíte vznést proti oprávněnému, tj. nikoliv exekutorovi, ale vůči osobě, která podala návrh na nařízení exekuce. Jako povinná máte také nárok jedenkrát požádat banku o vyplacení peněžních prostředků z účtu ve výši dvojnásobku životního minima (tj. 2 x 3.410,- Kč). Další možností řešení Vaší zoufalé situace je podání návrhu na nařízení exekuce na bývalého manžela k vymožení dlužného výživného. Krajním řešením je podání trestního oznámení pro trestný čin zanedbání povinné výživy, ke kterému se vztahuje ustanovení o účinné lítosti, umožňující zánik trestnosti, pokud pachatel dodatečně splní svou povinnost. Hrozba odsouzení by jej mohla přimět k úhradě.