Počet stránek ve webu: 38.127

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Obržela jsem od soudu usnesení o exekuci na majetek kvůli dvěma nezaplaceným fakturam za mobil a částce 10.718,-Kč neznámeho původu. Exekuce je nařízená na základě "pravomocného a vykonatelného rozhodnutí Telekomunikačního úřadu ze dne 22.5.2003", které mi nikdy nebylo doručeno.

V letech 2001 až prosinec 2003 jsem měla trvalý pobyt ve Slovenké republice. Jak správně formulovat odvolání? "Podávám odpor proti usnesení o exekuci"?, nebo" vznáším námitku promlčení"? Je potřeba v odvolání uvést, že mi není znám původ dluhu 10.718,- Kč? Děkuji, Zdena

ODPOVĚĎ:
Proti usnesení o nařízení exekuce je přípustné odvolání, a to do 15 dnů od jeho doručení. Musí se ovšem týkat pouze těch skutečností, které mají vliv na nařízení exekuce. To, že jste rozhodnutí neobdržela, takovouto skutečností bohužel není. Trvalý pobyt nehraje při doručování stěžejní roli; není-li možné Vám doručit písemnost na známé adrese, je pro řízení možné ustanovit opatrovníka, není-li možné povinnému doručovat jinak.
Co se týče původu dluhu, v usnesení o nařízení exekuce by mělo být uvedeno, jaká povinnost je vymáhána. Píšete-li, že se jedná o dluh ze dvou nezaplacených faktur, nejde o částku neznámého původu. Původní dlužná částka (tedy fakturované poskytnuté služby) je navýšena o náklady spojené s vymáháním pohledávky (např. právní zastoupení v řízení před Telekomunikačním úřadem).
Právo přiznané rozhodnutím Českého telekomunikačního úřadu se promlčeuje za deset let ode dne, kdy mělo být podle rozhodnutí plněno, ve Vašem případě tedy nelze namítat ani promlčení. K případné námitce promlčení přihlédnuto nebude.