Počet stránek ve webu: 38.126

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Půjčila jsem přítelkyni 800.000 Kč oproti zástavě jejího domu. Na katastru nemovitostí mám v této výši zapsáno zástavní právo smluvní. Mimo této zástavy má kamarádka ještě dřívější zástavní právo smluvní k hypoteční bance ve výši 900.000 Kč.

Asi po půl roce mé kamarádce byla na její dům nařízena soudní exekuce ve výši 1.700.000,- Kč, přičemž hodnota jejího domu je cca 2.000.000,-Kč. Mohu v případě prodeje dražbou jejího domu exekutorem přijít o nárok svých peněz? Popřípadě, jak se bránit a co pro to udělat, abych své peníze v plné výši dostala zpět? Děkuji, Mirka

ODPOVĚĎ:
Z Vašeho dotazu bohužel nevyplývá v podstatě ta nejdůležitější skutečnost, tj. zda je Vaše pohledávka za kamarádkou již splatná či nikoli (tzn. zda je Vaše kamarádka již v prodlení s vrácením půjčky), resp. jakým způsobem bylo vrácení půjčky sjednáno (jednorázově/ve splátkách).
Obecně však platí, že nařízení exekuce na dům Vaší kamarádky (který je zároveň zástavou) nemá na Vaše právo na vrácení půjčky žádný vliv. Je nutné si uvědomit, že zástava je pouze zajišťovacím prostředkem, tzn. že posiluje postavení věřitele (Vás), který je v případě prodlení dlužníka (Vaší kamarádky) s vrácením půjčky oprávněn uspokojit svou pohledávku dražebním prodejem zástavy.
I pokud by došlo například ke zničení domu (který je zástavou), nebude to mít na Vaše právo na vrácení půjčky žádný vliv. Tato skutečnost by však mohla ovlivnit vymahatelnost Vašeho práva, neboť svou pohledávku byste již nemohla uspokojit dražebním prodejem zástavy a byla byste nucena vymáhat své právo soudní cestou.
Neboť má však dražební/exekuční prodej domu (který je zástavou) na existenci zástavního práva zásadní vliv, tj. že Vaše zástavní právo k domu zanikne (§ 329/7, resp. § 337h/1 Občanského soudního řádu), máte možnost přihlásit svou pohledávku do dražby, a to nejpozději do jejího zahájení (náležitosti přihlášky do dražby jsou stanoveny § 336f Občanského soudního řádu), přičemž v této souvislosti není rozhodné, zda je Vaše pohledávka již splatná či nikoli. O nařízení dražby (včetně poučení o možnosti přihlásit svou pohledávku) byste měla být soudem (popř. exekutorem) vyrozuměna v tzv. dražební vyhlášce. V této souvislosti Vám doporučuji kontaktovat příslušný soud (resp. exekutora) již nyní a informovat se o stavu řízení a podrobnostech uplatnění Vašich práv.
I v případě, že byste svou pohledávku do dražby nepřihlásila (což Vám však nedoporučuji), zůstane Vaše právo na vrácení půjčky dražebním prodejem domu nedotčeno. Pro předejití nepříznivým důsledkům zániku zástavního práva Vám však lze doporučit sjednat s kamarádkou jiné zajištění pohledávky. V této souvislosti se samozřejmě nabízí zřízení nového zástavního práva, opatření ručitele, popř. alespoň prodloužení promlčecí doby na 10 let pomocí institutu tzv. uznání dluhu (§ 558 Občanského zákoníku).