Počet stránek ve webu: 38.127

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Jsem zaměstnaný ve standardním pracovním poměru. Na můj příjem je uvalena exekuce, a to jak přednostní (alimenty), tak nepřednostní (ostatní pohledávky). Pokud se nyní bude zúčtovávat daň z příjmu za rok 2011 a já si podám daňové přiznání na finanční úřad sám a vyjde mi přeplatek, je tento přeplatek exekučně postižitelný?

Účetní u nás v zaměstnání mi řekla, že pokud si budu chtít podat daňové přiznání sám, ona musí okopírovat exekuční příkazy a poslat je na finanční úřad. Na druhou stranu, na internetu jsem našel, že tento přeplatek by exekučně postižitelný být neměl. Jak to prosím je? Děkuji, Oleg

ODPOVĚĎ:
Na Váš dotaz neexistuje jednoznačná odpověď, neboť exekuční postih tzv. daňového přeplatku představuje dosud ne zcela vyjasněnou právní otázku.
Část rozhodovací praxe soudů se kloní k názoru, že přeplatek na dani je možné postihnout výkonem rozhodnutí (resp. exekucí) a to ve formě tzv. přikázání jiné peněžité pohledávky (§ 312 a násl. Občanského soudního řádu). Dle tohoto výkladu představuje daňový přeplatek de facto dluh státu (zde reprezentovaného finančním úřadem) vůči daňovému subjektu (tedy Vám).
Přikázáním jiné peněžité pohledávky může být dle Občanského soudního řádu postižena každá peněžitá pohledávka povinného (tedy Vás) vůči třetí osobě. Občanský soudní řád z tohoto způsobu výkonu rozhodnutí (resp. exekuce vylučuje pouze a/ Vaši pohledávku za zaměstnavatelem z titulu práva na mzdu či jiný příjem (§ 276 a násl. a § 299 Občanského soudního řádu), b/ Vaši pohledávku z vkladních knížek, vkladních listů nebo jiných forem vkladů a cenných papírů (§ 334 Občanského soudního řádu), c/ Vaši pohledávku z bankovních účtů (§ 303 a násl. Občanského soudního řádu) a d/ takovou Vaší pohledávku, která je Občanským soudním řádem výslovně z tohoto způsobu výkonu rozhodnutí (resp. exekuce) vyloučena (§ 317 Občanského soudního řádu).
Neboť Vaší pohledávku za finančním úřadem z titulu daňového přeplatku není možné podřadit pod žádnou z výše uvedených výjimek, je možné ji postihnout výkonem rozhodnutí (resp. exekucí) dle § 312 a násl. Občanského soudního řádu.
Druhý názor je naopak založen na skutečnosti, že Váš nárok na vrácení daňového přeplatku vychází z norem veřejného práva (zde zákona o daních z příjmů a daňového řádu) a nejedná se tudíž o pohledávku v občanskoprávním smyslu (neboť nárok na vrácení daňového přeplatku není ve skutečnosti Vaším majetkem). Rovněž Vaše dispozice s nárokem na vrácení daňového přeplatku je omezena (tento nárok nemůžete například postoupit třetí osobě či ho dát do zástavy). Z tohoto důvodu není možné považovat nárok na vrácení daňového přeplatku za občanskoprávní pohledávku a je tudíž samozřejmě vyloučeno jeho postižení výkonem rozhodnutí (resp. exekucí) dle § 312 a násl. Občanského soudního řádu.
První z názorů je převážně zastáván tzv. civilními soudy, ke druhému názoru se kloní soudy správní a Ministerstvo financí.
Osobně se kloním k prvnímu názoru, tzn. že daňový přeplatek výkonu rozhodnutí (resp. exekuci) podléhá.
Pokud by byly exekuční příkazy na Vaší mzdu postoupeny finančnímu úřadu, neznamená to automaticky, že Váš přeplatek na dani bude postižen exekucí (o tomto rozhoduje pouze exekutor, nikoli finanční úřad). Pokud by se však exekutor o vzniku daňového přeplatku dozvěděl, lze očekávat, že o něj projeví zájem a finančnímu úřadu tzv. přikáže jinou peněžitou pohledávku (tzn. že finanční úřad bude povinen daňový přeplatek uhradit Vašemu věřiteli a nikoli Vám).