Počet stránek ve webu: 38.127

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

V manželství jsme si udělali zúžené společné jmění manželů SJM (sepsáno notářem), protože chtěl manžel podnikat. Nemáme společné trvalé bydliště, ale manžel pobývá u mě, protože vychováváme 3 děti. Manžel se dostal do dluhů a přišla ke mě exekuce s tím, že se zúžení SJM pokud není nařízeno soudem na exekuci nevztahuje.

Mohou mi zabavit výlučně mé věci (auto, zařízení, účet...?). Děkuji, Jana

ODPOVĚĎ:
Podle §262a občanského soudního řádu (o.s.ř.) lze výkon rozhodnutí na majetek patřící do společného jmění manželů (SJM) nařídit také tehdy, jde-li o vydobytí závazku, který vzniku za trvání manželství jen jednomu z manželů. Za majetek patřící do společného jmění povinného (dlužníka) a jeho manžela se pro tento účel považuje také majetek, který netvoří součást SJM jen proto, že byl zúžen zákonem stanovený rozsah SJM. Při výkonu rozhodnutí se nepřihlíží ke smlouvě, kterou byl zúžen zákonem stanovený rozsah SJM o majetek, který patřil do SJM v době vzniku vymáhané pohledávky. Důležité je, že závazek vznikl za trvání manželství.
Manžel povinného se může proti exekuci bránit vylučovací žalobou podle §267 o.s.ř. Ta je možná v těchto případech: dluh vznikl před uzavřením manželství; nebo smlouva o zúžení SJM byla uzavřena před vznikem pohledávky a zároveň věřiteli byl obsah této smlouvy znám; nebo pohledávka vznikla za trvání manželství pouze povinnému při používání majetku, který náležel pouze jemu (proto, že jej nabyl před manželstvím, dědictvím, darem, za majetek náležející do jeho výlučného majetku nebo podle předpisů o restituci majetku, který měl ve vlastnictví před uzavřením manželství nebo který mu byl vydán jako právnímu nástupci původního vlastníka, anebo že slouží podle své povahy jen jeho osobní potřebě).