Počet stránek ve webu: 38.126

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Pokud si s přítelem koupíme byt, uplatníme podílové vlastnictví, je možné, že v případě exekuce na jeho jméno, mi může exekutor uvalit exekuci i na můj podíl bytu, i na prokazatelně můj majetek v daném bytě?

Je možné zadat do smlouvy, že v případě našeho rozchodu a následně prodeji bytu, chci vyplatit svůj podíl na vlastnictví bytu a to v minimální částce, kterou bych tam uvedla, aby nedošlo k úmyslnému podhodnocení bytu ze strany přítele? Děkuji, Ivana

ODPOVĚĎ:
Pokud se se svým přítelem chystáte ke koupi bytu, lze Vám doporučit, abyste písemnou smlouvu podepisovali oba a již ve smlouvě tak bylo patrné, že na straně kupujícího figurují dvě osoby. Již v této smlouvě přesně specifikujte (pokud možno v procentech) jaká část kupní ceny bude hrazena Vámi a jaká Vaším přítelem a jak velké budou vaše spoluvlastnické podíly. Na základě této smlouvy se pak stanete podílovými spoluvlastníky bytu, přičemž poměru v jakém došlo k úhradě kupní ceny by měl odpovídat i poměr vašich spoluvlastnických podílů v katastru nemovitostí. Pokud tedy například Vy uhradíte 2/3 kupní ceny bytu, měla byste být v katastru nemovitostí zapsána jako 2/3 vlastník tohoto bytu.
Případná exekuce vedená proti Vašemu příteli by mohla postihnout pouze jeho spoluvlastnický podíl na bytu, tzn. že exekutor by mohl v dražbě prodat například pouze spoluvlastnický podíl na bytu ve výši 1/3, zbývající část bytu, která bude v katastru nemovitostí zapsána na Vás, by Vám samozřejmě zůstala.
Co se týče vybavení bytu, platí výše uvedené, t.j. že exekutor může zabavit a prodat pouze věci, náležející Vašemu příteli. Nelze samozřejmě vyloučit přehmat ze strany exekutora, v této souvislosti je proto vhodné pečlivě uschovávat veškeré doklady o vlastnickém právu k jednotlivým věcem (a případně se pak domáhat vydání věcí vylučovací žalobou).
V případě, že se rozhodnete byt prodat, je nutné mít na paměti následující:
- Byt je předmětem podílového spoluvlastnictví, tzn. že pokud se Váš přítel rozhodne prodat svůj spoluvlastnický podíl, nebude to mít žádný vliv na Vaše vlastnické právo ke zbývající části bytu.
- Spoluvlastník (Váš přítel) má v případě prodeje své části bytu (svého spoluvlastnického podílu) povinnost nabídnout jí přednostně k odkupu druhému spoluvlastníkovi (tzv. předkupní právo) a to za stejnou cenu, za jakou chce tuto část nabídnout třetím osobám. Pokud by se tedy Váš přítel rozhodl prodat svou část bytu, musí jí nejdříve nabídnout k odkupu Vám (na zaplacení nabízené ceny máte 2 měsíce).
Pokud odmítnete nabízenou kupní cenu svému příteli (spoluvlastníkovi) uhradit a on bude svou část bytu nabízet třetím osobám k odkupu za jinou cenu, můžete se domáhat, aby Vám svou část bytu nabídl k odkupu znovu za aktuální cenu.
- Pokud se s přítelem rozhodnete k prodeji bytu oba, opět Vám lze doporučit, abyste v kupní smlouvě (tentokrát na straně prodávajícího) figurovali oba (t.j. smlouvu oba podepsali) a již ve smlouvě stanovili, jaká část kupní ceny připadně komu.