Počet stránek ve webu: 38.127

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1.) Dům byl prodán v dražbě, obdržela jsem usnesení o příklepu dva dny po dražbě. Chtěla jsem se zeptat jak to dále probíhá, zda dostanu nějaké vyrozumění o právní moci příp. jakým způsobem budou peníze rozděleny na dluhy.

Kdy a jakým způsobem budu uvedenou nemovitost předávat a komu (zda mě exekutor předem vyzve a budu jemu předávat nemovitost nebo zda mě vyzve nový majitel). Na katastru jsem stále ještě vedená já jako majitel a údajně nový majitel chce ode mne nemovitost převzít, ale já ani nevím jestli příklep složil, či zda to nabylo právní moci nebo se někdo odvolal.
2.) Přítel předtím než se ke mě nastěhoval tak dodělával na své náklady topení (pořizoval kotel, radiátory, vedení a bojler). Nyní když se máme vystěhovat, rád by si tyto věci odvezl (kromě vedení samozřejmě). Může si je odvézt nebo musí zůstat ve vydražené nemovitosti? Exekutor tady u mne nebyl (takže žádný zápis není). Když tu byla paní odhadkyně, do odhadu uvedla topení na pevná paliva a kotel vyfotila, ale ani se nezeptala zda je to moje. Děkuji, Pavlína

ODPOVĚĎ:
Vydražiteli je ihned po dražbě vydáno usnesení o příklepu. Usnesení o příklepu je nabývací titul k nemovitosti, na jehož základě na vydražitele přechází vlastnické právo. Vydražitel je oprávněn převzít vydraženou nemovitost dnem následujícím po dražbě. Vlastnické právo k nemovitosti vydražitel nabývá, když usnesení o příklepu nabude právní moci a vydražitel doplatí nejvyšší podání. Usnesení o příklepu se doručuje účastníkům řízení poštou, mají proti němu právo odvolání v 15 denní lhůtě. Pokud tedy povinný nebo oprávněný nepodá odvolání, nabývá příklep právní moci zhruba do 30 dnů po dražbě (nabytí právní moci závisí na rychlosti doručení). Od právní moci usneseni o příklepu běží vydražiteli maximálně dvouměsíční lhůta k doplacení nejvyššího podání. Vydražitel se může ujmout nemovitosti den po dražbě. Po právní moci usnesení o příklepu a doplacení nejvyššího podání přechází na vydražitele vlastnické právo a s nemovitostí může nakládat.
U převzetí nemovitosti nemusí být exekutor přítomný.
Po právní moci usnesení o příklepu a po zaplacení nejvyššího podání vydražitelem nařídí soud jednání o rozvrhu rozdělované podstaty.Při rozvrhovém jednání se projednají pohledávky, které mohou být uspokojeny z rozdělované podstaty. Podle výsledků rozvrhového jednání se z rozdělované podstaty uspokojují postupně podle těchto skupin:
a) pohledávky nákladů řízení vzniklých státu v souvislosti s prováděním dražby, nové dražby nebo další dražby,
b) pohledávky z hypotečních úvěrů nebo části těchto pohledávek sloužící ke krytí jmenovité hodnoty hypotečních zástavních listů,
c) pohledávka oprávněného, pohledávka toho, kdo do řízení přistoupil jako další oprávněný, pohledávky zajištěné zástavním právem a náhrada za věcná břemena nebo nájemní práva s výjimkou těch, o nichž bylo rozhodnuto, že prodejem nemovitosti v dražbě nezaniknou [§ 336a odst. 1 písm. c)],
d) pohledávky nedoplatků výživného,
e) pohledávky daní a poplatků, pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, pojistného na úrazové pojištění, pokud nebyly uspokojeny podle písmena c),
f) ostatní pohledávky.
Tato problematika je velmi rozsáhlá, pokud máte zájem můžete si jí podrobně nastudovat v § 337 a násl. zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád.
K majetku, o němž exekutor neprovedl soupis. Sice nedošlo k soupisu a prodeji movitých věcí, ale lze předpokládat, že jejich cena byla odhadkyní zahrnuta do hodnoty nemovitosti. V tomto směru doporučuji se spojit s příslušným exekutorem, doložit mu, že věci nejsou ve Vašem vlastnictví a že tedy nejste povinna věci předat vydražiteli. V krajním případě je možnost podat vylučovací žalobu na tyto věci.