Počet stránek ve webu: 38.127

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Půjčil jsem dlužnici větší obnos peněz, mám notářsky ověřenou přímou vykonavatelnost. Dlužnice se ovšem zapírá. Zkoušel jsem vymahače, prý je v zahraničí. Podal jsem na podzim trestní oznámení, a dostal informaci, že budu předvolán k výslechu, že "toho" má dlužnice víc.

Jaké jsou možné promlčecí lhůty? A má smysl nebo vliv na promlčení, když předám pohledávku exekutorovi? Je možné se domáhat pohledávky v zahraničí? Prý je v EU a podniká, ale na žádné výzvy mi nereaguje. Děkuji, Igor

ODPOVĚĎ:
Odpověď na Váš dotaz rozdělím pracovně do tří částí:
1/ Promlčecí doba:
Pokud jste s dlužnicí uzavřel smlouvu o půjčce dle § 657 Občanského zákoníku (což předpokládám), uplatní se běžná promlčecí doba, tj. 3 roky (§ 101 Občanského zákoníku). V této souvislosti je důležité, jakým způsobem bylo ve smlouvě ošetřeno splácení dluhu. Pokud byla dlužnice povinna vrátit půjčku najednou, běží promlčecí lhůta ode dne následujícího po její splatnosti, pokud byla dlužnice povinna vrátit půjčku ve splátkách, počíná běžet promlčecí lhůta (rovněž tříletá) jednotlivých splátek ode dne následujícího po jejich splatnosti (§ 103 Občanského zákoníku).
Pokud dlužnice svůj závazek v notářském zápisu se svolením k vykonatelnosti (či přímo ve smlouvě o půjčce) tzv. uznala (tj. co do důvodu i výše dle § 558 Občanského zákoníku), prodlužuje se od data tohoto uznání promlčecí doba na 10 let (§ 110/1 Občanského zákoníku).
2/ Vliv exekuce na promlčecí dobu:
Pokud se rozhodnete podat návrh na zahájení soudního výkonu rozhodnutí či návrh na nařízení exekuce, dojde dle § 112 Občanského zákoníku k tzv. stavění promlčecí doby, tzn. že od tohoto okamžiku přestane promlčecí doba plynout. Její běh se obnoví až po pravomocném skončení soudního výkonu rozhodnutí či exekučního řízení (uplyne-li před nařízením exekuce z promlčecí doby např. 1 rok, budou po skončení exekuce z této lhůty zbývat již jen 2 roky – to samozřejmě pouze za předpokladu, že exekucí nedojde k úplnému uspokojení Vaší pohledávky).
3/ Vymáhání pohledávky (dluhu) na dlužníkovi v zahraničí:
V této souvislosti je důležité, zda dlužnice vlastní nějaký majetek v ČR (např. nemovitost). V takovém případě by bylo možné vést exekuční postih proti tomuto majetku. Pokud tomu tak není, můžete na dlužnici vymáhat svou pohledávku i na území EU a to za pomoci institutu evropského exekučního titulu pro nesporné nároky či můžete zahájit řízení o evropském platebním rozkazu. Je však důležité vědět, kde se dlužnice zdržuje. V této souvislosti Vám lze doporučit poradit se s exekutorem či advokátem.