Počet stránek ve webu: 38.127

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Vlastním lesní pozemky, na které byl v r. 2006 vydán příkaz na nařízení exekuce prodejem nemovitosti. Příslušný městský úřad (odbor životního prostředí a zemědělství) mi uložil opatření k nápravě spočívající v zalesnění a následném zajištění porostní skupiny.

Bráním se tím, že pozemky byly již oceněny (dražební vyhláška) a podle exekučního příkazu a podle § 44 exekučního řádu "nesmí povinný nakládat se svým majetkem". Podle mého stanoviska je protizákonné hodnotu těchto pozemků měnit jakýmkoliv zásahem. Městský úřad však trvá na tom, že tyto skutečnosti nezbavují majitele povinnosti podle lesního zákona. Děkuji předem za podání informace, jak mám postupovat, abych se nedostal do problémů. Děkuji, Ignác

ODPOVĚĎ:
Dle § 44a/1 exekučního řádu nesmí povinný (Vy) po doručení usnesení o povolení exekuce nakládat se svým majetkem. Tento zákaz se však nevztahuje na běžné obchodní a provozní činnosti, uspokojování základních životních potřeb a především na udržování a správu tohoto majetku.
Dle mého názoru proto nelze zákaz nakládání s majetkem dle exekučního řádu (tzv. generální inhibitorium) chápat jako nemožnost činit jakékoli právní úkony, které se tohoto majetku týkají. I přestože byl Váš pozemek již oceněn dražební vyhláškou, jste stále jeho vlastníkem a tudíž jste povinen plnit veškeré povinnosti, které vlastníkovi lesních pozemků ukládá zákon (mimo jiné tedy uposlechnout opatření k nápravě, které Vám městský úřad udělil).
V současné chvíli Vám lze doporučit kontaktovat příslušného exekutora a seznámit ho s nastalou situací. Od exekutora si vyžádejte souhlas se splněním opatření k nápravě (ideálně v písemné podobě) a dohodněte se s ním, zda bude mít zalesnění a následné zajištění porostní skupiny vliv na cenu pozemku (mohlo by dojít i ke zvýšení hodnoty pozemku, což je jev samozřejmě vítaný). Bude-li cena pozemku ovlivněna, je nutné dát vyhotovit novou dražební vyhlášku.