Počet stránek ve webu: 38.127

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Dopravce má u nás fakturu, splatná ke dni 28.12.2017 na částku 8.712 Kč, bohužel jsme ji v systému přehlédli. Obdrželi jsme rovnou platební rozkaz, ve kterém uvádí advokát, že nám byla zaslána dne 15.3.2017 předžalobní výzva, bohužel pošta nám nedodala, i když chodím skoro denně - menší pobočka.

Mezitím se ale ozval dopravce (žalobce) a v březnu jsme řešili dohledáním a posláním 50% z částky, tj. 9.4.2018 (má u nás další fakturu - max by šlo do záloh té nové) po dohledání jsme uhradili zbylou část 26.4.2018 a omluvili se dopravci. Je zde možnost při odporu, že se poníží náklady p. advokáta? Jak mám řešit zákonný úrok, když byla faktura vyplacena na 2x? Děkuji. Josefína.

ODPOVĚĎ:
K náležitému zodpovězení dotazu by bylo nutné posoudit samotný platební rozkaz, žalobu a také porovnat datum podání žaloby a zaplacení dluhu.
Pokud podáte odpor, ke snížení nákladů za právní zastoupení advokáta by mohlo dojít, pokud žaloba byla podána ještě před částečným zaplacením.
Je však třeba upozornit, že pokud odpor nepodáte, bude moci žalobce požadovat zaplacení celé částky dle platebního rozkazu, a to i když jste dluh již fakticky zaplatili, jelikož právní mocí platebního rozkazu "vznikne" nový dluh, který je také vymahatelný v exekuci. Věc by bylo možné uzavřít dohodou s žalobcem s tím, že výslovně prohlásí, že dluh byl uhrazen a že jej ani dle platebního rozkazu vymáhat nebude.
Na druhou stranu pokud podáte odpor, bude muset dojít ke zpětvzetí žaloby z důvodu úhrady dluhu. Pokud k úhradě došlo až po podání žaloby, navýší se náklady soudního řízení o další 1 úkon advokáta (zpěvzetí žaloby).
Zákonný úrok se počítá od data splatnosti faktury z celé dlužné částky a následně po částečné úhradě se bude počítat pouze ze zbývající částky až do úplného zaplacení.
Věc doporučuji nechat posoudit advokáta, který po předložení všech dokumentů náležitě posoudí, zda je vhodné se v řízení aktivně bránit, či se spíše u pokusit zavřít s žalobcem dohodu ohledně úhrady nákladů a úroku. Seznam advokátů naleznete zde:
www.advokatikomora.cz


> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Splácení dluhu po částech a úrok z prodlení