Počet stránek ve webu: 37.945

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Máme právo sepsat do dědické dohody všechny banky, akcie a nedořešený soudní spor (i visící pozemky neznámo kde? ) s nulovou hodnotou? Paragraf? Notář totiž něco málo zjistil, ale i to pak zapřel. Na zjišťování všeho není čas, banky to říct nechtějí a notář to chce už uzavřít. S dědickou dohodou od soudu už se totiž banky a úřady mohou podívat, zda tam něco není. Nebo jak řešit? Děkuji, Gustav.

ODPOVĚĎ:
Podle § 172 zákona o zvláštních řízeních soudních (z. ř. s.) soud aktiva pozůstalosti zjistí především ze soupisu pozůstalosti nebo ze seznamu pozůstalostního majetku anebo ze společného prohlášení dědiců o pozůstalostním majetku. Pokud je nezjistí tímto způsobem, tak soud aktiva pozůstalosti objasní z údajů dědiců. Neshodnou-li se dědici na rozhodných skutečnostech o tom, co vše patří do aktiv pozůstalosti, ke spornému majetku se v řízení a při projednání pozůstalosti nepřihlíží.
Dále se použije ust. § 120 občanského soudního řádu (o. s. ř.) : Účastníci jsou povinni označit důkazy k prokázání svých tvrzení. Soud rozhoduje, které z navrhovaných důkazů provede. Soud může provést jiné než účastníky navržené důkazy v případech, kdy jsou potřebné ke zjištění skutkového stavu a vyplývají-li z obsahu spisu. Neoznačí-li účastníci důkazy potřebné k prokázání svých tvrzení, vychází soud při zjišťování skutkového stavu z důkazů, které byly provedeny. Soud může též vzít za svá skutková zjištění shodná tvrzení účastníků. Podle § 132 o. s. ř. soud hodnotí důkazy podle své úvahy.
Notář tedy do dědické dohody napíše pouze ta aktiva, která má plně za prokázaná a která nejsou založená jen domněnkách. Pokud po skončení řízení zjistíte, že existuje nějaký majetek či pohledávka (tedy vymahatelný dluh), která nebyla v původním řízení projednána, je možno kdykoliv dát podnět k zahájení dodatečného dědického řízení a tento majetek doprojednat.