Počet stránek ve webu: 40.292

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Chtěla bych Vás požádat o radu ohledně provozování vázané živnosti - Psychologické poradenství a diagnostika. Jak jsem se již dočetla, podmínkou je VŠ vzdělání ve studijním oboru psychologie a v případě jednooborového studia 1 rok praxe v oboru a v případě víceoborového studia 3 roky praxe v oboru.

Pokud mám tedy vystudovanou jednooborovou psychologii (Bc.) a následně Mgr. v oboru Učitelství psychologie pro SŠ a Výchova ke zdraví pro 2. stupeň ZŠ, splňuji kvalifikační podmínky? A z hlediska nutných 3 let praxe se jedná konkrétně o jaká možná povolání a pracovní činnosti? Děkuji Vám za odpověď. Nina.

 

ODPOVĚĎ:
U vzdělání zákon blíže nespecifikuje, co se rozumí vysokoškolským vzděláním, resp. odkazuje na příslušná ustanovení zákona o vysokých školách, kdy je za vysokoškolské vzdělání považováno i (samostatné) ukončené bakalářské vzdělání. Pro získání této živnosti by Vám měl stačit Bc. Titul z jednooborové psychologie.
Co se týká praxe, zde platí následující:
Pokud je vyžadována praxe v oboru, rozumí se jí výkon odborných činností náležejících do oboru nebo příbuzného oboru živnosti osobou samostatně výdělečně činnou v oboru nebo v příbuzném oboru na základě příslušného oprávnění k podnikatelské činnosti, osobou pověřenou vedením obchodního závodu (dále jen „závod“) nebo odštěpného závodu, odpovědným zástupcem, osobou bezprostředně odpovědnou za řízení činnosti, která je předmětem živnosti, nebo osobou vykonávající samostatné odborné práce odpovídající oboru živnosti v pracovněprávním vztahu, služebním, členském nebo obdobném poměru (dále jen „pracovněprávní vztah“).
Dobou praxe se rozumí doba výkonu odborných činností konaných v pracovním poměru po stanovenou týdenní pracovní dobu nebo souměřitelná doba výkonu těchto činností konaných v pracovním poměru po kratší pracovní dobu nebo v jiném pracovněprávním vztahu nebo s tím souměřitelná doba výkonu odborných činností osobou samostatně výdělečně činnou, osobou pověřenou vedením závodu nebo odštěpného závodu nebo odpovědným zástupcem. Za příbuzné obory se považují obory, které užívají stejných nebo podobných pracovních postupů a odborných znalostí.
Praxe tedy nemusí být přímo v tomto oboru, ale i v příbuzném oboru. Zákon blíže nespecifikuje konkrétní povolání, nicméně stanovuje, že v rámci této praxe mají být u příbuzných oborů využívány podobné pracovní postupy a odborné znalosti.
Pokud byste měla praxi, u které si nejste jista, zda toto naplňujete, je nejvhodnější se obrátit na příslušný živnostenský úřad, ten totiž v případě Vaší žádosti o tuto živnost bude posuzovat, zda splňujete podmínky (mj. i právě praxe) či nikoliv.