Počet stránek ve webu: 39.554

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Náš spolek se zabývá pořádáním sportovních akcí pro veřejnost. Chtěli bychom si pro tuto svoji činnost pronajmout byt. Byt by byl využíván pouze jako kancelář (nikoli za účelem bydlení) a pro uskladnění části vybavení určené na sportovní akce. Byl by využíván nepravidelně podle potřeby. Sídlo spolku nebude na stejné adrese.

Byt je docela velký a tak zřejmě jeho část podpronajmeme jiné společnosti rovněž za účelem kanceláří tak, abychom si o něco snížili náklady na bydlení. Souhlas od vlastníka nemovitosti máme přislíben. Prosím o radu, zda je třeba tyto prostory/byt zaregistrovat jako provozovnu a pokud ano, zda je třeba k tomu mít i vyjádření hygieniků, hasičů, stavebního či jiného úřadu. Děkuji, Luděk

ODPOVĚĎ:
Odpověď na Váš dotaz rozdělím do tří částí:
1/ Provozovna:
V tomto ohledu je podstatné, zda Váš spolek pořádá sportovní akce pro veřejnost jako živnost či nikoli.
Pakliže se ve Vašem případě jedná o živnostenskou činnost, je nezbytné vycházet z § 17 živnostenského zákona. Pokud Váš spolek hodlá využívat předmětný byt pouze jako občasnou kancelář a sklad, domnívám se, že tento byt nebude možné považovat za prostor, kde je živnost provozována (neboť živnost jako taková je provozována na veřejně přístupných místech, jak už to z logiky věci při pořádání veřejných sportovních akcí musí být).
Jelikož v obdobných otázkách je klíčový právní názor toho správního orgánu, který má danou oblast v gesci, doporučuji Vám tuto otázku konzultovat s místně příslušným živnostenským úřadem.
Dospěje-li živnostenský úřad k názoru, že předmětný byt naplní znaky provozovny, bude zapotřebí, aby Váš spolek tento byt zaregistroval u živnostenského úřadu a označil ho jako provozovnu (jak je to podrobněji upraveno v § 17 živnostenského zákona).
Pokud Váš spolek nevyvíjí živnostenskou činnost, není zapotřebí otázku provozovny vůbec řešit.

2/ Nájem bytu:
Přestože předmětem nájmu bude v případě Vašeho spolku byt, nebude možné uzavřít smlouvu o nájmu bytu dle § 2235 a násl. občanského zákoníku, neboť tento podtyp nájemní smlouvy slouží k zajišťování bytových potřeb nájemce (což však nebude případ Vašeho spolku). Pakliže Váš spolek nepořádá veřejné sportovní akce jako podnikání, bude možné uzavřít "základní" nájemní smlouvu dle § 2201 a násl. občanského zákoníku. Pokud představuje naopak pořádání veřejných sportovních akcí podnikatelskou činnost Vašeho spolku, bude možné uzavřít smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání (dle § 2302 a násl. občanského zákoníku).
Jak v dotazu správně zmiňujete, je k tomu, aby mohl Váš spolek najatý byt, resp. jeho část, přenechat do užívání třetí osobě (podnájemci), zapotřebí souhlas pronajímatele (§ 2215 občanského zákoníku).

3/ Oznámení stavebnímu úřadu, "hasičům a hygieně":
Dle § 126/1 a 2 stavebního zákona platí, že:
- stavbu lze užívat jen k účelu vymezenému zejména v kolaudačním rozhodnutí, v oznámení o užívání stavby nebo v kolaudačním souhlasu;
- změna v účelu užívání stavby, v jejím provozním zařízení, ve způsobu výroby nebo v jejím podstatném rozšíření a změna v činnosti, jejíž účinky by mohly ohrozit život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost nebo životní prostředí,, je přípustná jen na základě souhlasu nebo povolení stavebního úřadu.

Pokud Váš spolek hodlá užívat předmětný byt "tak, jak je", tzn. bez provádění stavebních úprav, lze předpokládat, že nebude zapotřebí získat souhlas stavebního úřadu se změnou v účelu užívání stavby. Rovněž předpokládám, že uskladnění sportovního materiálu nebude mít za následek zvýšení ohrožení života a veřejného zdraví, života a zdraví zvířat, bezpečnosti nebo životního prostředí.
I v tomto případě Vám nicméně doporučuji konzultovat tuto otázku s místně příslušným stavebním úřadem, jehož názor je v dané věci podstatný.
Co se týče souhlasu "hasičů a hygieny", byly by tyto orgány osloveny přímo stavebním úřadem (jako dotčené orgány, jejichž vyjádření by se stalo podkladem pro rozhodnutí stavebního úřadu), pokud by stavební úřad dospěl k názoru, že se jedná o změnu v účelu užívání stavby, která vyžaduje jeho souhlas. Vyjádření "hasičů ani hygieny" tudíž není nutné opatřovat samostatně (nýbrž pouze v rámci řízení před stavebním úřadem, bude-li nějaké zahájeno).

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 455/1991 Sb. , o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník
zákon č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Aktuální znění těchto právních předpisů naleznete zde:
https://portal.gov.cz/app/zakony/


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Sídlo firmy (kancelář) v bytě a souhlas stavebního úřadu, hygienika a hasičů