Počet stránek ve webu: 41.270

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

V r. 2002 plánovala obec Stařeč vybudovat na našem pozemku místní komunikaci s napojením na stání silnici s tím, že dojde ke směně nám zabraného pozemku za jiný. V plánu bylo rovněž položení kabelu nízkého napětí NN podél plánované místní komunikace. Vyslovili jsme souhlas (převzato na podatelně obce) s prováděním prací souvisejících s místní komunikací za předpokladu uskutečnění směny.

Obec tento souhlas použila pro EON při pokládání kabelu NN, ale od realizace místní komunikace ustoupila a tak nám vede napříč přes pozemek kabel nízkého napětí NN, který má EON zakreslený ve svých podkladech. V roce 2007 jsme obdrželi od zástupce EON ve věci zřizování věcných břemen k podpisu Smlouvu o zřízení věcných břemen, kterou jsme odmítli podepsat se zdůvodněním, že souhlas s prováděním prací byl podmíněný směnou pozemků a požádali o jsme o odstranění stavby. Odmítnutí věcného břemene jsme poslali zástupci firmy EON doporučeně – podací stvrzenku máme. Kabel bylo možno totiž vést i jinudy a náš pozemek obejít.   Jedná se o pozemek určený k zástavbě a kabel nám neumožňuje tam umístit stavbu. Ústně se s námi na EONu nikdo nechce bavit o přeložce (ať prý si to zaplatíme). Máme právo žádat EON o přeložení kabelu? Děkujeme za odpověď.

 

ODPOVĚĎ:
V tomto ohledu je podstatné, jak byl Vámi udělený souhlas s vedením kabelu formulován. Pokud byl totiž Váš souhlas s vedením kabelu přes Váš pozemek výslovně podmíněn realizací směny za jiný (obecní) pozemek, došlo k položení tohoto kabelu de facto bez Vašeho souhlasu. V této souvislosti je otázkou, zda se jednalo o úmyslné (v podstatě podvodné) jednání obce (která Váš souhlas použila v rozporu s jeho smyslem), anebo zda v této souvislosti jednala svévolně společnost EON.
Je pravdou, že realizaci přeložky hradí ten, kdo o ní žádá. Vyplývá to z § 47/2 energetického zákona, dle něhož platí, že:
„Přeložku zařízení přenosové soustavy a zařízení distribuční soustavy zajišťuje jeho vlastník na náklady toho, kdo potřebu přeložky vyvolal …“
Váš případ však může být jiný. Záleží totiž na tom, zda byl kabel do Vašeho pozemku položen oprávněně či nikoli.
V první řadě Vám doporučuji dohledat celé znění souhlasu, který jste obci v roce 2002 dali. Tento souhlas by měla mít k dispozici obec a především společnost EON (která na jeho základě kabel přes Váš pozemek vedla). Obraťte se proto na obec a na společnost EON a vyžádejte si od nich kopii souhlasu, na jehož základě byl kabel do Vašeho pozemku uložen.
Vyjde-li totiž najevo, že souhlas, který jste podepsali, byl podmíněn (a tato podmínka nebyla splněna), došlo k položení kabelu bez Vašeho souhlasu, resp. v rozporu s ním – a tedy protiprávně. V takovém případě budete oprávněni požadovat po společnosti EON odstranění kabelu z Vašeho pozemku, a to v krajním případě i soudní cestou. Pro přípravu žaloby (nebude-li dohoda se společností EON možná) Vám doporučuji advokátní zastoupení:
www.advokatikomora.cz
(a to advokátem, který se zabývá oblastí občanského práva).
Vyšlo-li by najevo, že obec jednala v tomto ohledu podvodně (tzn. že úmyslně zneužila Vámi udělený souhlas v rozporu s jeho zněním), bylo by možné uvažovat rovněž o nárokování náhrady škody (zejména v podobě znehodnocení pozemku v důsledku položení kabelu). Je však pravdou, že právo na náhradu škody může být ve Vašem případě již promlčeno.
_____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 458/2000 Sb. , o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Příslib směny pozemků mezi obcí a majitelem, vystavění kabelu NN elektrárnou - ke směně nedošlo, jak zrušit kabel NN a odmítnout věcné břemeno?
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 69 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.