Počet stránek ve webu: 42.116

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Chodím do církve. Posílal jsem anonymně ze svého telefonu SMSky. Dotyčný si mě vyhledal, mě a mé přátele a poslal moje zprávy. Následně ve sboru mi domlouval, že jsem se něčeho špatného dopustil. Tomu, kdo mě práskl jsem napsal co mi způsobil a čeho se dopustil. On to kazateli poslal znova a řekl to dalším lidem a další lidi to řekli. Takže se domnívám, že došlo k zásahu do mého soukromí a korespondence, rodinného života. Porušení autorského zákona a GDPR? Děkuji.

ODPOVĚĎ:
Na Váš dotaz začnu odpovídat odzadu. Nemyslím si, že by se ve Vámi popsaném případě dalo hovořit o porušení autorských práv či GDPR. Z Vašeho dotazu nevyplývá, že by Vámi zasílané SMS zprávy splňovaly znaky autorských děl (ve smyslu § 2/1 autorského zákona). Zároveň si nemyslím (resp. ve svém dotazu nic takového neuvádíte), že by v tomto případě docházelo k nějakému zpracování Vašich osobních údajů.
Co se týče narušení Vašeho soukromí, je vhodné vyjít z § 81 občanského zákoníku, dle něhož platí, že:
„Chráněna je osobnost člověka včetně všech jeho přirozených práv. Každý je povinen ctít svobodné rozhodnutí člověka žít podle svého.
Ochrany požívají zejména život a důstojnost člověka, jeho zdraví a právo žít v příznivém životním prostředí, jeho vážnost, čest, soukromí a jeho projevy osobní povahy. “
Co se pak týče ochrany soukromí a písemností osobní povahy, je podstatný § 86 občanského zákoníku, dle něhož platí, že:
„Nikdo nesmí zasáhnout do soukromí jiného, nemá-li k tomu zákonný důvod. Zejména nelze bez svolení člověka narušit jeho soukromé prostory, sledovat jeho soukromý život nebo pořizovat o tom zvukový nebo obrazový záznam, využívat takové či jiné záznamy pořízené o soukromém životě člověka třetí osobou, nebo takové záznamy o jeho soukromém životě šířit. Ve stejném rozsahu jsou chráněny i soukromé písemnosti osobní povahy. “
Ve Vámi popsaném případě je však nutné dodat, že SMS zprávy, které jste anonymně zasílal někomu jinému lze za soukromé písemnosti osobní povahy považovat poměrně těžko. Odesláním takové zprávy jste totiž musel vzít na zřetel, že obsah této SMS zprávy se dostane do dispozice jiné osoby, která může s touto zprávou v podstatě libovolně nakládat (a to tím spíše, že tato osoba nevěděla, kdo je pisatelem předmětných SMS zpráv).
K narušení Vašeho soukromí by mohlo dojít v případě, kdy byste v předmětných SMS zprávách například výslovně požádal, aby nebyly zveřejňovány, popř. pokud by zveřejněním těchto zpráv dotyčný člověk sledoval Vaše poškození. Z Vašeho dotazu však motivace dotyčného člověka ke zveřejnění Vámi psaných SMS zpráv nevyplývá, resp. v dotazu není ani uvedeno, co bylo obsahem těchto SMS zpráv (tzn. zda dotyčný člověk nesledoval jejich zveřejněním například pouze svoji obranu apod.).
______________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
nařízení Evropského parlamentu a Rady č. (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
zákon č. 121/2000 Sb. , o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.