Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Dcera mladší 18 let, navštěvující zdravotní školu se z důvodu zdravotního problému nezúčastňovala výuky. Jednalo se o samovolný potrat, který byl lékařský řešen hospitalizací v nemocnici. Její matka tento stav oznámila třídní učitelce, za účelem omluvení zameškaných hodin. Po příchodu dcery do školy, se na její osobu nahrnuli dotazy typu „vážně jsi byla těhotná. …. “. Dcera byla překvapená, že o jejím zdravotním stavu jsou obeznámení všichni spolužáci.

S jejím zdravotním stavem je seznámila učitelka a to ještě velice netaktním způsobem. Vyjádřila se, že si žáci mají dávat při sexu pozor, aby nedopadli tak, jako jejích spolužačka. Zajímá mne, jestli je možné klasifikovat vyzrazením zdravotního stavu osoby mladší 18 let v daném případě jako porušení zákonu (norem), popřípadě jakých? Děkuji, Gustav

 

ODPOVĚĎ:
V obecné rovině se dotyčná učitelka dopustila zásahu do osobnostních práv Vaší dcery.
Dle § 81 občanského zákoníku je chráněna osobnost člověka včetně všech jeho přirozených práv. Ochrany požívají například vážnost a soukromí člověka. Nikdo nesmí zasáhnout do soukromí jiného, nemá-li k tomu zákonný důvod (§ 86 občanského zákoníku).

Člověk, jehož osobnost (například tedy jeho právo na ochranu soukromí) byla dotčena, má právo domáhat se toho, aby bylo od neoprávněného zásahu upuštěno nebo aby byl odstraněn jeho následek (§ 82/1 občanského zákoníku). V této souvislosti je možné se především domáhat morální satisfakce (v podobě ústní či písemné omluvy), vyloučeno není ani finanční odčinění vzniklé újmy (§ 2956 občanského zákoníku), pokud ovšem ke vzniku nějaké újmy (například duševních útrap) došlo.

Je nepochybné, že dotyčná učitelka neměla žádný zákonný důvod k tomu, aby spolužáky Vaší dcery informovala o jejím zdravotním stavu, resp. o příčině její nepřítomnosti, takto konkrétním způsobem.

Dotyčná učitelka dále porušila některé ze svých základních povinností dle školského zákona. Konkrétně dle § 22b písm. b) a e) školského zákona je každý pedagogický pracovník povinen:
- chránit a respektovat práva dítěte, žáka nebo studenta (tedy i právo na ochranu jejich soukromí),
- zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje a informace o zdravotním stavu dětí, žáků a studentů, s nimiž přišel do styku.

Na porušení těchto povinností pedagogického pracovníka si můžete samozřejmě stěžovat u ředitele příslušné školy.

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník
zákon č. 561/2004 Sb. , o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

 

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Zásah do osobnostních práv studenta učitelem - informoval o zdravotním stavu ostatní studenty bez souhlasu a vědomí rodiče, rodičů a studenta