Počet stránek ve webu: 40.366

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Prosím o radu v postupu pro odstranění cizích staveb na mém pozemku. Před několika lety jsem z části zdědil a z části od příbuzných odkoupil pozemky po mojí prababičce. Část pozemků je zastavěna stavbou kravínů patřícím nástupnické organizaci bývalého JZD (dnes Družstvo), které v 60. letech kravíny postavilo.

Jedna stavba není letitě užívána vůbec, druhá pouze pár dnů v roce. Můžete mi prosím poradit, jakým způsobem postupovat, pro odstranění nepoužívaných staveb? S díky René.

 

ODPOVĚĎ:

Skutečnost, že na Vašich pozemcích stojí cizí stavby, nepostačuje sama o sobě k jejich odstranění. Rozdílnost vlastnictví stavby a pozemku pod touto stavbou je stavem, se kterým právní úprava výslovně počítá, tzn. že se nejedná o nic protiprávního. Několik možností, jak se pokusit o odstranění předmětných kravínů, však samozřejmě existuje.
V první řadě Vám doporučuji kontaktovat vlastníka předmětných kravínů (zemědělské družstvo) a odstranění těchto staveb s ním projednat. Zemědělské družstvo se Vám může například smluvně zavázat, že kravíny odstraní v určité lhůtě (v takovém případě by bylo splnění tohoto závazku v budoucnu soudně vymahatelné). Bude-li se zemědělské družstvo stavět k Vašemu návrhu odmítavě, nezbude Vám než podniknout příslušné právní kroky.
Je důležité ověřit, zda předmětné kravíny představují povolené či nepovolené stavby (tzn. zda byly v 60. letech vystavěny v souladu s tehdejšími stavebněprávními předpisy). V této souvislosti proto můžete kontaktovat místně příslušný stavební úřad a vyžádat si nahlédnutí do správních spisů, které byly v době vzniku kravínů vedeny (pokud stavební úřad tyto spisy ve svém archivu dohledá).
Vyjde-li najevo, že předmětné kravíny představují neoprávněné stavby (tzn. že byly vybudovány bez příslušného přivolení stavebního úřadu), bude možné, abyste u místně příslušného stavebního úřadu inicioval zahájení řízení o odstranění stavby (§ 129 stavebního zákona). V rámci tohoto řízení dá stavební úřad zemědělskému družstvu šanci kravíny tzv. dodatečně legalizovat (to však bude obnášet splnění zákonem předepsaných podmínek – mimo jiné pak získání Vašeho souhlasu, který nemusíte zemědělskému družstvu udělit). Nepodaří-li se zemědělskému družstvu kravíny dodatečně legalizovat, nařídí mu stavební úřad jejich odstranění.
Vyjde-li naopak najevo, že kravíny byly v 60. letech vybudovány v souladu s tehdejšími stavebněprávními předpisy, bude možné, abyste u místně příslušného stavebního úřadu inicioval provedení jejich kontroly (a to z důvodu jejich havarijního stavu).
Dle § 132/2 písm. a) a b) stavebního zákona je stavební úřad oprávněn ve veřejném zájmu:
- provádět kontrolní prohlídky stavby,
- nařizovat neodkladné odstranění stavby,
přičemž veřejným zájmem je (mimo jiné) požadavek, aby stavba neohrožovala život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, životní prostředí, zájmy státní památkové péče, archeologické nálezy a sousední stavby, popřípadě nezpůsobovala jiné škody či ztráty (§ 132/3 písm. c) stavebního zákona).
Při kontrolní prohlídce zjišťuje stavební úřad zejména stavebně technický stav stavby, zda není ohrožován život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí (§ 133/2 písm. c) stavebního zákona).
Stavební úřad nařídí vlastníku stavby neodkladné odstranění stavby a zabezpečí její odstranění, jsou-li ohroženy životy osob nebo zvířat tím, že stavba hrozí zřícením (§ 135/1 stavebního zákona).
Vyjde-li najevo, že kravíny byly v době svého vzniku nejen řádně povoleny, nýbrž i to, že v současné době jsou v dobrém stavebně technickém stavu (a jejich neodkladné odstranění není proto zapotřebí), bude možné, abyste odvolal souhlas s jejich umístěním na Vašich pozemcích. V tomto ohledu je důležité, zda některý z Vašich právních předchůdců (vlastníků předmětných pozemků) v minulosti vyslovil souhlas s existencí kravínů na těchto pozemcích.
V každém případě platí, že stojí-li cizí stavby na Vašem pozemku, vzniká tím vlastníku těchto staveb tzv. bezdůvodné obohacení - ve výši obvyklého nájemného - k jehož vydání je povinen (§ 2991 a násl. občanského zákoníku. Na zemědělské družstvo se proto můžete obrátit s požadavkem na vrácení bezdůvodného obohacení, které na jeho straně vzniklo (samozřejmě pouze tehdy, pokud Vám zemědělské družstvo již nějakou náhradu za existenci kravínů na Vašich pozemcích nehradí).
_____________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník