Počet stránek ve webu: 43.319

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Máme u domu větší pozemek, kde by si dcera chtěla postavit dům. Středem pozemku přechází sousedova elektrická přípojka (zavěšený kabel ze sloupu k jeho domu). Přípojka je ve vlastnictví souseda, který o přeložce nechce ani slyšet, že na to nemáme nárok nebo ať si tu přeložku zaplatíme my.

Musí soused na naši žádost kabel přeložit pryč z našeho pozemku nebo musíme vyvolat soudní spor a získat soudní příkaz k přeložce? Kdo v tomto případě bude hradit přeložku, soused jako majitel nebo my jako žadatel? On nás omezuje v užívání pozemku dle našich představ (postavit domek) a není zřízeno žádné věcné břemeno ke kabelu, tak proč bychom měli platit jeho přeložku přípojky? Sousedova přípojka byla zřízena před rokem 1989, bez jakéhokoliv našeho souhlasu.
Děkuji Jindřich.

ODPOVĚĎ:
Právní úprava elektrických přípojek je v nejobecnější rovině obsažena v § 45 energetického zákona. Co se týče vlastnického práva k elektrické přípojce, je nezbytné vycházet z § 509 občanského zákoníku, dle něhož nejsou inženýrské sítě (zejména vodovody, kanalizace nebo energetické či jiné vedení) součástí pozemku (vlastník inženýrských sítí tedy může být odlišný od vlastníka pozemku, kterým či nad kterým tyto sítě vedou, jak je tomu ostatně i ve Vašem případě).
Co se týče vedení sousedovy elektrické přípojky nad Vaším pozemkem, připomínám, že dle § 506/1 občanského zákoníku je součástí pozemku mimo jiné i prostor nad povrchem a pod povrchem (pozemek je tedy občanským zákoníkem chápán jako trojrozměrný objekt). I elektrická přípojka umístěná v prostoru nad povrchem tedy přímo zasahuje do výkonu Vašeho vlastnického práva k předmětnému pozemku.
Ve Vašem případě je klíčové, na základě jakého právního titulu (důvodu) soused svou elektrickou přípojku nad Váš pozemek umístil (tzn. zda se tak stalo na základě tehdy platného právního předpisu, rozhodnutí správního orgánu či soudu, popř. zda byla elektrická přípojka nad pozemkem umístěna se souhlasem tehdejšího vlastníka Vašeho pozemku). Ověření této skutečnosti je velmi důležité, neboť při zjištění, že Vašemu sousedovi skutečně svědčí právní titul k vedení elektrické přípojky nad Vaším pozemkem bude Vaše případná soudní obrana s největší pravděpodobností neúspěšná (jelikož Váš soused by v takovém případě vedl svou elektrickou přípojku oprávněně a Vy byste byl povinen takovou přípojku nad svým pozemkem strpět).
Za účelem zjištění, zda vede Váš soused elektrickou přípojku nad Vaším pozemkem oprávněně (tzn. na základě platného právního titulu) či neoprávněně, kontaktujte místně příslušný stavební úřad a tuto problematiku s ním konzultujte. V této souvislosti můžete stavební úřad oslovit rovněž s žádostí o nahlédnutí do správního spisu, který byl založen při povolování výstavby sousedova domu (nelze totiž vyloučit, že elektrická přípojka byla řešena právě ve stavebním povolení).
Skutečnost, že Vašemu sousedovi nesvědčí služebnost inženýrské sítě (dle dřívější terminologie se jednalo o věcné břemeno) může samozřejmě naznačovat, že vedení elektrické přípojky je neoprávněné, elektrická přípojka však mohla být zřízena i na základě jiného právního titulu (jehož ne/existenci nejlépe ověříte právě návštěvou stavebního úřadu).
Vyjde-li najevo, že Váš soused vede elektrickou přípojku nad Vaším pozemkem neoprávněně, bude možné se proti tomu bránit žalobou (a to u místně příslušného okresního soudu). Dle § 1042 občanského zákoníku platí, že vlastník se může domáhat ochrany proti každému, kdo neprávem do jeho vlastnického práva zasahuje nebo je ruší jinak než tím, že mu věc zadržuje.
V této souvislosti upozorňuji na § 1023/1 občanského zákoníku, dle něhož je vlastník pozemku povinen snášet užívání prostoru nad pozemkem nebo pod pozemkem, je-li pro to důležitý důvod a děje-li se to takovým způsobem, že vlastník nemůže mít rozumný důvod tomu bránit. S ohledem na skutečnost, že sousedova elektrická přípojka Vám brání v realizaci stavebního záměru Vaší dcery se však domnívám, že k požadavku na odstranění této přípojky máte dostatečně rozumný důvod (tzn. že Váš soused by se tohoto ustanovení občanského zákoníku nemohl s úspěchem dovolat).
Pokud by Váš soused argumentoval ve svůj prospěch vydržením práva vést nad Vaším pozemkem elektrickou přípojku, bude možné toto tvrzení vyvrátit poukazem na neexistenci dobré víry Vašeho souseda, která je pro řádné vydržení nezbytná (v tomto ohledu by však bylo nutné znát více podrobností).
______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 458/2000 Sb. , o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník
Aktuální znění těchto právních předpisů naleznete zde:
https://portal.gov.cz/app/zakony/

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.