Počet stránek ve webu: 39.917

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Chtěla bych se zeptat, kdy dojde k promlčení nedoplatku z vyúčtování za rok 2015. Vyúčtování bylo předáno 30.4.2016 a splatnost nedoplatku do 31.7.2016. Výbor si není jistý, jestli dojde k promlčení 30.4.2019 nebo 31.7.2019. Děkuji, Olga

ODPOVĚĎ:
Promlčení lhůta začala běžet od 1.8.2016, tj. od prvního dne, kdy vznikl dluh. Nárok bude promlčen dne 1.8.2019 za předpokladu, že nárok nebyl uplatněn u orgánu veřejné moci (vizte § 648 zákona č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník), tedy podáním žaloby na zaplacení dlužné částky. V průběhu řízení se promlčecí lhůta tzv. staví, což znamená, že po skončení řízení bude plynout zbývající část promlčecí lhůty. Ta však nemůže dle § 652 obč. zákoníku uplynout dříve, než za šest měsíců od odpadnutí překážky.

Počátek promlčecí lhůty
§ 619
(1) Jedná-li se o právo vymahatelné u orgánu veřejné moci, počne promlčecí lhůta běžet ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.
(2) Právo může být uplatněno poprvé, pokud se oprávněná osoba dozvěděla o okolnostech rozhodných pro počátek běhu promlčecí lhůty, anebo kdy se o nich dozvědět měla a mohla.
§ 648
Uplatní-li věřitel v promlčecí lhůtě právo u orgánu veřejné moci a pokračuje-li řádně v zahájeném řízení, promlčecí lhůta neběží. To platí i o právu již vykonatelném, pokud byl pro ně navržen výkon rozhodnutí nebo navrženo nařízení exekuce.
§ 652
Pokračuje-li běh promlčecí lhůty po odpadnutí některé z překážek uvedených v  § 646 až 651, neskončí promlčecí lhůta dříve než za šest měsíců ode dne, kdy začala znovu běžet.

 

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Od kdy běžní promlčecí lhůta u nedoplatku za služby spojené s užíváním bytu