Počet stránek ve webu: 39.116

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám dotazy ohledně problému s nájemníkem.
1) Z důvodu černého odběru elektrické energie ze společných prostor probíhá vyšetřování, které nebylo do dnešního dne uzavřeno a z tohoto důvodu není vyúčtování služeb spojené s užíváním bytu k dispozici.

Vyúčtování bude hotové až bude vyšetřování černého odběru vyřešeno. O důvodu zpoždění vyúčtování jsem nájemníka několikrát informovala. Nyní jsem od nájemníka dostala dopis, kde mě upozorňuje, že mi od něj přijde vyúčtování - pokuta 50 Kč denně, jelikož jsem ze zákona 67/2013 Sb. povinna nájemníkům předložit vyúčtování do 30.4. 2018 Má na to v tomto případě nájemník právo?
2) Tento nájemník mi za červen 2017 dluží nájemné, tedy již 17 měsíců. Mohu po nájemníkovi vyžadovat pokutu z prodlení platby? Jestliže ano jak vysokou? Nájemné s platbami za služby činí 4.894 Kč měsíčně (prosím o konkrétní výpočet, podle definice 351/2013 sb. mi výpočet není jasný).
3) Nájemník v mém bytě bydlí 15 let, s nájemníkem nájemní smlouvu nemám, tu mi odmítl podepsat - byt jsem tehdy koupila a tento nájemník v bytě již bydlel.

ODPOVĚĎ:
Odpověď na Vaši první otázku najdete přímo v ustanovení § 13 odst. 1 zákona č. 67/2013 Sb. , dle kterého není poskytovatel služeb povinen zaplatit pokutu, pokud splnění povinností ve stanovené lhůtě nebylo spravedlivé požadovat nebo k nesplnění lhůty došlo zaviněním druhé strany. Trestní vyšetřování lze jistě za takovou skutečnost považovat. Doporučují Vám o této skutečnosti nájemníka písemně informovat a ponechejte si o tom důkaz (doručenku, podepsané druhé vyhotovení) pro případný spor.
§ 13
Pokuta za prodlení s nepeněžitým plněním
(1)   Jestliže poskytovatel služeb nebo příjemce služeb nesplní svoji povinnost stanovenou tímto zákonem, zejména nesplní-li příjemce služeb povinnost oznámit změnu počtu osob, nebo nedoručí-li poskytovatel služeb včas vyúčtování nebo nesplní povinnosti spojené s právem příjemce služeb nahlížet do podkladů k vyúčtování a povinnosti spojené s vypořádáním námitek, je povinen zaplatit druhé straně pokutu, ledaže by splnění povinností ve stanovené lhůtě nebylo spravedlivé požadovat nebo k nesplnění lhůty došlo zaviněním druhé strany.

K ot. č. 2) Při prodlení se platbou nájmu a služeb máte právo požadovat úrok z prodlení. Rozhodující je úroková sazba platná v 1. den, kdy se neplatící nájemník dostal do prodlení. V roce 2017 činil 8.05 % ročně.   Úrok z prodlení se může začít dlužníkovi počítat hned prvním dnem po splatnosti nájemného a služeb. Pro přesný výpočet výše úroku z prodlení můžete použít speciální kalkulačky, které snadno naleznete na internetu.
Máte také právo nájem vypovědět bez výpovědní lhůty s odkazem na ust. § 2291 občanského zákoníku, neboť nájemník porušil svou povinnost zvlášť závažným způsobem tím, že nezaplatil nájemné a náklady na služby za dobu alespoň tří měsíců.
§ 2291
(1) Poruší-li nájemce svou povinnost zvlášť závažným způsobem, má pronajímatel právo vypovědět nájem bez výpovědní doby a požadovat, aby mu nájemce bez zbytečného odkladu byt odevzdal, nejpozději však do jednoho měsíce od skončení nájmu.
(2) Nájemce porušuje svou povinnost zvlášť závažným způsobem, zejména nezaplatil-li nájemné a náklady na služby za dobu alespoň tří měsíců, poškozuje-li byt nebo dům závažným nebo nenapravitelným způsobem, způsobuje-li jinak závažné škody nebo obtíže pronajímateli nebo osobám, které v domě bydlí nebo užívá-li neoprávněně byt jiným způsobem nebo k jinému účelu, než bylo ujednáno.
(3) Neuvede-li pronajímatel ve výpovědi, v čem spatřuje zvlášť závažné porušení nájemcovy povinnosti, nebo nevyzve-li před doručením výpovědi nájemce, aby v přiměřené době odstranil své závadné chování, popřípadě odstranil protiprávní stav, k výpovědi se nepřihlíží.

K ot. č. 3) § 680 starého občanského zákoníku stanoví, že dojde-li ke změně vlastnictví k pronajaté věci, vstupuje nabyvatel do právního postavení pronajímatele a nájemce je oprávněn zprostit se svých závazků vůči dřívějšímu vlastníku, jakmile mu byla změna oznámena nebo nabyvatelem prokázána. Z uvedeného ustanovení tedy vyplývá, že skutečně nebylo nutno podepisovat novou nájemní smlouvu. S takovým postupem by musel nájemník souhlasit. Rovněž jste neměla právo nájem z důvodu koupě bytu (změny vlastníka) vypovědět.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Nájemník zloděj elektřiny a vyúčtování služeb nájmu pronajímatelem - má krádež elektřiny v domě SVJ vliv na lhůtu na vyúčtování a vrácení záloh?
  • Právo na pokutu od nájemníka za včasné nevystavení vyúčtování služeb nájmu (záloh) ve výši 50 Kč/denně - je oprávněná?