Počet stránek ve webu: 39.266

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Pokud pronajatý panelákový byt vyhoří vinou nájemce a stane se tak neobyvatelný až do doby dokončení rekonstrukce bytu po požáru, má pronajímatel bytu právo nebo povinnost nájemní smlouvu ze své strany po požáru ukončit, a to bez výpovědní lhůty? V daném případě je profesionální rekonstrukce vyhořelého bytu proveditelná, byť značně finančně nákladná a rozhodně ji nelze prakticky provést a dokončit v řádu dní po požáru.

Nevím totiž, jak si vykládat § 2226 v NOZ: „ (1) Zanikne-li věc během doby nájmu, nájem skončí. “ Jedná se o „zánik bytu“, pokud byt vyhoří a stane se tak minimálně na několik týdnů neobyvatelný a bezprostředně po požáru ho jako funkční byt klasifikovat nelze? Má pronajímatel po takovémto zničení svého vlastního bytu zákonné povinnosti vůči nájemci, např. musí mu zajistit náhradní ubytování anebo má pronajímatel dokonce ze zákona povinnost pronajmout byt po pozdější kompletní rekonstrukci stejnému nájemci a za nájemné v původní výši? Má nájemce po zničení bytu nějaké zákonné povinnosti vůči pronajímateli, kterému zničil byt?

ODPOVĚĎ:
Nový občanský zákoník již neupravuje povinnost zajistit v případě skončení nájmu nájemci náhradní ubytování, proto bytovou náhradu nemusíte hledat.
Vzhledem k tomu, že byt nyní nelze užívat k účelu bydlení, lze předmět nájmu považovat za zaniklý a tím tedy nájemní vztah za ukončený. (Pokud by nájemce s ukončením nájmu nesouhlasil, doporučuji Vám v takovém případě dát nájemci výpověď bez výpovědní doby dle ustanovení § 2291, neboť nájemce způsobením požáru a zničením bytu porušil svou povinnost zvlášť závažným způsobem a způsobil Vám závažné škody).
Pokud je prokazatelné, že požár vznikl vinou nájemníka, pak nájemník odpovídá dle obecného ustanovení týkajícího se porušení smluvní povinnosti, tj. dle ust. 2913 obč. zákoníku (příp. dle § 2910 – porušení zákona), a můžete po něm požadovat náhradu vzniklé škody.
Níže citace příslušných ustanovení občanského zákoníku:
§ 2227
Stane-li se věc nepoužitelnou k ujednanému účelu, nebo není-li ujednán, k účelu obvyklému, a to z důvodů, které nejsou na straně nájemce, má nájemce právo nájem vypovědět bez výpovědní doby.
§ 2232
Porušuje-li strana zvlášť závažným způsobem své povinnosti, a tím působí značnou újmu druhé straně, má dotčená strana právo vypovědět nájem bez výpovědní doby.
2291 okamžité vypovězení pro porušení povinnosti zvlášť závažným způsobem
(1) Poruší-li nájemce svou povinnost zvlášť závažným způsobem, má pronajímatel právo vypovědět nájem bez výpovědní doby a požadovat, aby mu nájemce bez zbytečného odkladu byt odevzdal, nejpozději však do jednoho měsíce od skončení nájmu.
(2) Nájemce porušuje svou povinnost zvlášť závažným způsobem, zejména nezaplatil-li nájemné a náklady na služby za dobu alespoň tří měsíců, poškozuje-li byt nebo dům závažným nebo nenapravitelným způsobem, způsobuje-li jinak závažné škody nebo obtíže pronajímateli nebo osobám, které v domě bydlí nebo užívá-li neoprávněně byt jiným způsobem nebo k jinému účelu, než bylo ujednáno.
(3) Neuvede-li pronajímatel ve výpovědi, v čem spatřuje zvlášť závažné porušení nájemcovy povinnosti, nebo nevyzve-li před doručením výpovědi nájemce, aby v přiměřené době odstranil své závadné chování, popřípadě odstranil protiprávní stav, k výpovědi se nepřihlíží.
§ 2913
Porušení smluvní povinnosti
(1) Poruší-li strana povinnost ze smlouvy, nahradí škodu z toho vzniklou druhé straně nebo i osobě, jejímuž zájmu mělo splnění ujednané povinnosti zjevně sloužit.
(2) Povinnosti k náhradě se škůdce zprostí, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze škůdcových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl škůdce s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl škůdce podle smlouvy povinen překonat, ho však povinnosti k náhradě nezprostí.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Zánik nájemní smlouvy kvůli vyhoření nájemnního bytu