Počet stránek ve webu: 39.917

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám byt v osobním vlastnictví. O veškeré finance domu se stará firma, která má většinový vlastnický podíl na tomto domu. Byt koupen v roce 2004 od vlastníka této firmy pana X. Pan X mi teď 5.9.2018 sdělil, že mi neúčtují náklady na roční revize komínu, které v domě každý rok probíhají a ptá se, jestli mám nějaký např. plynový průduch.

Já mám karmu, ale s tou už jsem byt konkrétně od něho kupovala, takže by to měl vědět. Může po mě chtít zaplatit poplatky zpětně? Ať už za celou dobu užívání nebo jen 3 roky zpět? Ve stanovách máme poplatky za servisní služby takto: "Nerozhodne-li shromáždění jinak, rozúčtuji se náklady na služby takto: provoz a čištění komínu podle počtu využívaných vyústění komínu." Mohu po panu X také požadovat nějaký doklad, kde mi potvrdí, že k datu 5.9.2018 nemám vůči společenství vlastníků žádný dluh? Děkuji

ODPOVĚĎ:
Podle § 4 až § 7 zákona č. 67/2013 Sb. , kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, se náklady na služby, včetně nákladů na provoz a čištění komínů, zahrnují do měsíčních záloh a jednou ročně se provádí jejich rozúčtování dle skutečně vynaložených nákladů. Z uvedeného tedy vyplývá, že i náklady na roční revize komínů lze doúčtovat jen za předešlý rok. Argumentujte tedy ustanovením § 7 upravujícím Vyúčtování a splatnost přeplatků a nedoplatků, dle kterého poskytovatel služeb (SVJ) vyúčtování doručí příjemci služeb nejpozději do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období.
Potvrzení o bezdlužnosti má SVJ povinnost vydat jen v případě převodu bytu. Pokud nemáte ve stanovách upravenu povinnost SVJ vydat vlastníkovi bytu potvrzení za jakýmkoliv účelem, pak Vám SVJ není povinno potvrzení vydat.

Citace relevantních zákonných ustanovení:
§ 4
Výše záloh za služby a způsob změny jejich výše
(1)   Poskytovatel služeb má právo požadovat na příjemci služeb placení záloh na úhradu nákladů na služby poskytované s užíváním bytu. Výši záloh si poskytovatel služeb s příjemcem služeb ujednají, nebo o ní rozhodne družstvo, nebo společenství.
(2)   Nedojde-li k ujednání, nebo není-li přijato rozhodnutí družstva, nebo společenství, určí poskytovatel služeb příjemci služeb měsíční zálohy za jednotlivé služby jako měsíční podíl z předpokládaných ročních nákladů na služby z uplynulého roku, nebo podle posledního zúčtovacího období, anebo z nákladů odvozených z předpokládaných cen běžného roku.
(3)   Nedojde-li k ujednání o zálohách na dodávku vody a odvádění odpadních vod, nebo není-li přijato rozhodnutí družstva, nebo společenství, měsíční zálohy se pro každé zúčtovací období vypočítají z výše maximálně jedné dvanáctiny dodávek, a to podle skutečné spotřeby vody za předchozí roční období nebo podle směrných čísel roční potřeby vody1)   vynásobené cenami sjednanými s dodavatelem.
(4)   Poskytovatel služeb má právo změnit v průběhu roku měsíční zálohu v míře odpovídající změně ceny služby nebo z dalších oprávněných důvodů, zejména změny rozsahu nebo kvality služby. Změněná měsíční záloha může být požadována nejdříve od prvního dne měsíce následujícího po doručení písemného oznámení nové výše zálohy. Změna výše měsíční zálohy musí být v oznámení řádně odůvodněna, jinak ke zvýšení zálohy nedojde.
§ 5
Rozúčtování nákladů na služby
(1)   Způsob rozúčtování poskytovatel služeb ujedná s dvoutřetinovou většinou nájemců v domě, nebo o něm rozhodne družstvo, anebo společenství. Změna způsobu rozúčtování je možná vždy až po uplynutí zúčtovacího období.
(2)   Nedojde-li k ujednání, nebo rozhodnutí družstva, anebo společenství, rozúčtují se náklady na služby takto
a)   dodávka vody a odvádění odpadních vod v poměru naměřených hodnot na podružných vodoměrech; není-li provedena instalace podružných vodoměrů ve všech bytech nebo nebytových prostorech v domě, rozúčtují se náklady na dodávku vody a odvádění odpadních vod podle směrných čísel roční potřeby vody1),
b)   provoz a čištění komínů podle počtu využívaných vyústění do komínů,
c)   umožnění příjmu rozhlasového a televizního signálu podle počtu kabelových zásuvek,
d)   provoz výtahu, osvětlení společných prostor v domě, úklid společných prostor v domě, odvoz odpadních vod a čištění jímek, odvoz komunálního odpadu, popřípadě další služby sjednané mezi poskytovatelem služeb a příjemcem služeb, podle počtu osob rozhodných pro rozúčtování.
§7
Vyúčtování a splatnost přeplatků a nedoplatků
(1)   Není-li jiným právním předpisem stanoveno jinak, skutečnou výši nákladů a záloh za jednotlivé služby vyúčtuje poskytovatel služeb příjemci služeb vždy za zúčtovací období a vyúčtování doručí příjemci služeb nejpozději do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období.
(2)   Poskytovatel služeb ve vyúčtování musí uvést skutečnou výši nákladů na služby v členění podle poskytovaných služeb se všemi potřebnými náležitostmi, včetně uvedení celkové výše přijatých měsíčních záloh za služby tak, aby výše případných rozdílů ve vyúčtování byla zřejmá a kontrolovatelná z hlediska způsobů a pravidel sjednaných pro rozúčtování.
(3)   Finanční vyrovnání provedou poskytovatel a příjemce služeb v dohodnuté lhůtě, nejpozději však ve lhůtě 4 měsíců ode dne doručení vyúčtování příjemci služeb.
§ 8
Nahlížení do podkladů k vyúčtování a vypořádání námitek
(1)   Na základě písemné žádosti příjemce služeb je poskytovatel služeb povinen nejpozději do 5 měsíců po skončení zúčtovacího období doložit příjemci služeb náklady na jednotlivé služby, způsob jejich rozúčtování, způsob stanovení výše záloh za služby a provedení vyúčtování podle tohoto zákona a umožnit příjemci služeb pořízení kopie podkladů.
(2)   Případné námitky ke způsobu a obsahu vyúčtování předloží příjemce služeb poskytovateli služeb neprodleně, nejpozději však do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování, popřípadě doložení podkladů podle odstavce 1, příjemci služeb. Vyřízení uplatněných námitek musí být poskytovatelem služeb uskutečněno nejpozději do 30 dnů od doručení námitky.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Dluh za čištění komínu plynové karmy majitele bytu v domě SVJ - promlčení, vymáhání
  • Může chtít majitel bytu vyúčtování čištění komínů od karmy od vedení výboru SVJ?