Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Zakoupil jsem obraz od nežijícího umělce. Je možné publikovat fotografickou reprodukci obrazů v knize (s uvedením autorství obrazů), nebo je nutné žádat o licenci? Jak je případně možné vyhledat majitele autorských práv? Děkuji.

ODPOVĚĎ:
Na dotazy odpovím ve Vámi zvoleném pořadí:
1/ Oprávnění k reprodukci obrazu v knize:
Máte-li v úmyslu reprodukovat Vámi vlastněný obraz v knize, bude se jednat o rozmnožování autorského díla a rozšiřování rozmnoženiny autorského díla. Konkrétně dle § 13 a § 14 autorského zákona platí, že:
- rozmnožováním díla se rozumí zhotovování dočasných nebo trvalých, přímých nebo nepřímých rozmnoženin díla nebo jeho části, a to jakýmikoli prostředky a v jakékoli formě;
- dílo se rozmnožuje například ve formě rozmnoženiny tiskové nebo fotografické, anebo ve formě elektronické zahrnující vyjádření analogové i digitální;
- rozšiřováním rozmnoženiny díla se rozumí zpřístupňování díla v hmotné podobě prodejem nebo jiným převodem vlastnického práva k rozmnoženině díla, včetně jejího nabízení za tímto účelem.
Obě výše uvedená práva (tedy právo pořizovat rozmnoženiny díla a právo rozšiřovat rozmnoženiny díla) spadají do kategorie práva dílo užít (§ 12/4 písm. a) a b) autorského zákona). Právo dílo užít je majetkovým autorským právem.
Majetková autorská práva náleží v první řadě autorovi díla, dále pak tomu, na koho tato práva přešla (po autorově smrti), anebo tomu, kdo je k užití díla oprávněn na základě licence.
Konkrétně dle § 12/1 autorského zákona platí, že autor je oprávněn udělit jiné osobě smlouvou oprávnění k užití díla. Tato oprávnění lze získat prostřednictvím licenční smlouvy.
Ve Vašem případě je tudíž důležité, zda jste při zakoupení předmětného obrazu získal od držitele majetkových autorských práv licenci k pořizování rozmnoženin tohoto obrazu a dále licenci k rozšiřování takto zhotovených rozmnoženin. Ze znění dotazu předpokládám, že žádnou takovou licenci jste nezískal, resp. že k uzavření licenční smlouvy vůbec nedošlo.
V takovém případě jste v současné době oprávněn užívat dílo toliko pro vlastní (osobní) potřebu, ovšem nejste oprávněn k pořizování jeho rozmnoženin (pro jinou než osobní potřebu) a rozšiřování těchto rozmnoženin (například publikací v knize).
Užití díla pro Vaši vlastní (osobní) potřebu je zakotveno v § 30/1 a 2 autorského zákona, dle něhož platí, že:
- za užití díla podle tohoto zákona se nepovažuje užití pro osobní potřebu fyzické osoby, jehož účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu,
- do práva autorského tak nezasahuje ten, kdo pro svou osobní potřebu zhotoví rozmnoženinu díla.
Na základě tohoto tzv. volného užití však nejste oprávněn rozšiřovat rozmnoženiny předmětného obrazu jejich publikací v knize.
Mírně nad rámec shora uvedeného doplňuji, že licenční smlouvou autor (resp. držitel majetkových autorských práv) poskytuje nabyvateli oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít, a to určitým způsobem nebo všemi způsoby užití, v rozsahu omezeném nebo neomezeném (§ 2371 občanského zákoníku). Licenční smlouva tedy musí jasně určit, jaké způsoby užití díla jsou licencovány.
V dotazu zmiňujete, že autor předmětného obrazu již zemřel. Z tohoto důvodu je velmi důležité zohlednit i časové hledisko (které může sehrát klíčovou roli).
Majetková autorská práva totiž netrvají věčně. Konkrétně dle § 27/1 autorského zákona trvají majetková autorská práva po dobu autorova života a 70 let po jeho smrti. Po uplynutí doby trvání majetkových autorských práv se stane autorské dílo tzv. volným dílem. Dle § 28 autorského zákona platí, že dílo, u kterého uplynula doba trvání majetkových práv, může každý bez dalšího volně užít.
Vyjde-li najevo, že Vámi vlastněný obraz je již volným dílem, tzn. že od smrti jeho autora uplynulo více než 70 let, budete oprávněn toto dílo užít (tedy pořídit jeho rozmnoženiny a tyto rozšiřovat prostřednictvím publikace v knize), aniž byste byl povinen uzavírat s kýmkoli licenční smlouvu.
Nad rámec Vašeho dotazu ještě doplňuji, že smrt autora je zohledněna rovněž v § 11/5 autorského zákona, dle něhož platí, že:
- po smrti autora smí být dílo užito jen způsobem nesnižujícím hodnotu díla;
- je-li to obvyklé, musí být při užití díla uveden autor.
2/ Jak je možné vyhledat držitele majetkových autorských práv:
V tomto ohledu Vám lze doporučit kontaktovat příslušného kolektivního správce autorských práv. V případě obrazu se bude jednat o:
- OOA-S – Ochranná Organizace Autorská – Sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl
http://www.ooas.cz/
- GESTOR – Ochranný svaz autorský
http://www.gestor.cz/cs/
GESTOR se však specializuje pouze na právo na odměnu při opětovném prodeji originálu výtvarného díla, což není Váš případ. Příslušným by proto měl být OOA-S.
Pakliže majetková autorská práva k Vámi vlastněnému obrazu zdědila Česká republika, jsou tato práva vykonávána Státním fondem kultury České republiky. Tento fond je dle § 26/2 autorského zákona povinen vést jmenný seznam autorů, jejichž majetková práva stát zdědil nebo mu připadla, aktualizovat jej za každý kalendářní rok a do 31. ledna následujícího kalendářního roku jej uveřejňovat na svých internetových stránkách.
_____________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 121/2000 Sb. , o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník