Počet stránek ve webu: 40.811

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Ráda bych na 3D tiskárně tiskla vykrajovátka ve tvaru pohádkových postaviček (Rumcajs, Krteček, Křemílek a Vochomůrka, ale například i logo Batmana). Tisk by probíhal z vlastních výkresů a výrobky bych ráda nabídla k prodeji maminkám ve facebookové skupině. Je to z právního pohledu v pořádku a neporušuji autorské právo autorů těchto pohádkových postaviček?

ODPOVĚĎ:
Stručná odpověď na Vaší otázku: „Je to z právního pohledu v pořádku? “ zní: Ne tak docela.
Dle § 2/1 autorského zákona se za autorské dílo (kromě jiného) považuje umělecké dílo, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam. Za autorská díla jsou pak výslovně označena i díla výtvarná, jako jsou díla malířská a grafická.
Je tedy nepochybné, že Vámi uváděné animované postavičky jsou předmětem autorského práva, tzn. že se jedná o autorská díla.
V této souvislosti je nutné zmínit dále § 2/4 autorského zákona, dle něhož platí, že:
„Předmětem práva autorského je také dílo vzniklé tvůrčím zpracováním díla jiného … Tím není dotčeno právo autora zpracovaného … díla. “
Z tohoto ustanovení autorského zákona vyplývá, že Vámi vytvořené kresby jsou (budou) samostatnými autorskými díly (k nimž vykonáváte autorská práva). Jelikož však tato Vaše autorská díla vznikla tvůrčím zpracováním jiných autorských děl, budete při nakládání s Vašimi kresbami do jisté míry omezena.
Pakliže byste své kresby, resp. z nich následně vytvořené 3D tisky používala pouze pro osobní potřebu (a za nekomerčním účelem), bylo by vše v pořádku. Na takové případy se totiž vztahuje zákonná výjimka pro tzv. volná užití, zakotvená v § 30 autorského zákona. Dle tohoto ustanovení (mimo jiné) platí, že:
„Za užití díla podle tohoto zákona se nepovažuje užití pro osobní potřebu fyzické osoby, jehož účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu …
Do práva autorského tak nezasahuje ten, kdo pro svou osobní potřebu zhotoví záznam, rozmnoženinu nebo napodobeninu díla. “
Vzhledem k tomu, že vytvořené napodobeniny animovaných postaviček však hodláte prodávat, nelze na Váš případ výše citovaný § 30 autorského zákona aplikovat (jelikož se bude jednat o užití cizích autorských děl nikoli pro Vaší osobní potřebu, nýbrž za účelem dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu).
Chcete-li svůj záměr realizovat „právně čistou“ cestou, doporučuji Vám oslovit příslušného kolektivního správce autorských práv, jehož prostřednictvím je možné získat k příslušným animovaným postavičkám licenci (a to samozřejmě za odpovídající licenční poplatek). V této souvislosti přichází do úvahy OOA-S, tedy Ochranná Organizace Autorská – Sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl, z. s. :
https://ooas.cz/
____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 121/2000 Sb. , o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 99 Kč. Odpověď obdržíte do 24 hodin! Poradit se s právníkem