Počet stránek ve webu: 40.811

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 2.657.805

Předlužení a zbavení svéprávnosti, zjištění všech dluhů v registru dlužníků, exekuce v bytě manžela zadlužené

Odesláno: 
Otevřeno 2917 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
švagrová pracuje jako prodavačka, 5 000 - 7 000 Kč měsíčně.
2012-2014 nabrala půjčky - SMS finance, help půjčka, smart půjčka apod.
Splácí 20 000 Kč. Bratrovi přišla exekuce na plat. Rodina vyplatila jsme její dluhy v hodnotě cca 180.000 Kč.
Lže a nikdy nepřiznala, kolik těch půjček má celkem. Vždy se na každou další půjčku přišlo náhodou, že přišel vymahač a chtěl plátku nebo zaplatit celý dluh


Lze švagrovou zbavit svéprávnosti? Jak to lze zařídit?
Je nebezpečí, že v případě exekuce na švagrovou (můj bratr s rodinou žije u mých rodičů v RD, že by mým rodičům zabavili majetek – auto, dům apod. ?
Jak zjistit kolik celkem má ještě půjček? Nějaký registr dlužníků nebo nevím co.
 
Dobrý den,
v případě, kdy výdaje za měsíční splátky dluhů přesahují příjmy dlužníka, lze jeho finanční situaci řešit oddlužením. Dlužník však musí splňovat určité podmínky nezbytné proto, aby jeho oddlužení bylo schváleno.
Více o oddlužení a jeho podmínkách se dozvíte zde: ODKAZ

Bohužel omezení Vaši švagrovou ve svéprávnosti není tak jednoduché. K omezení svéprávnosti dle zákona lze přistoupit jen tehdy, hrozila-li by ji jinak závažná újma a nepostačí-li vzhledem k jejím zájmům mírnější a méně omezující opatření. O omezení svéprávnosti rozhoduje soud. Dle mého názoru finanční negramotnost v tomto případě na omezení svéprávnosti není dostatečná, zvláště pokud je jinak Vaše švagrová duševně zdravá.

Dojde-li k exekuci na majetek Vaší švagrové, bude exekucí postižen majetek, který náleží do výlučného vlastnictví Vaši švagrové a do společného jmění manželů. Jsou-li vlastníky nemovitosti (domu), automobilu Vaši rodiče, exekutor tento majetek zabavit nemůže. Rozhodně to, ale neznamená, že v místě, kde Vaše švagrová žije, exekutor exekuci provádět nebude. Došlo-li by k zabavení majetku, který patří někomu jinému, je nutné včas podat vylučovací žalobu.

Kromě splatných pohledávek vymáhaných exekučně, který lze zjistit u příslušného exekutora, který obstavil plat Vašeho bratra, lze existenci splatných dluhů zjistit v registru bankových informací, jejichž výpisy jsou zpoplatněny. Nevýhodou je, že těchto registrů je několik, což celou situaci komplikuje.

Závazky lze dále zjistit i z upomínek zasílaných Vaší švagrové. Dobré je se spojit s exekutorem, který Vám může poskytnout více informací o dluzích Vaší švagrové.

Dále s přijetím nového občanského zákoníku došlo ke změně právní úpravy týkající se dluhů patřících do společného jmění manželů. Převzal-li jeden z manželů bez souhlasu druhého dluh, aniž by se přitom jednalo o obstarávání každodenních nebo běžných potřeb rodiny, nejedná se o dluh spadající do společného jmění manželů. Zároveň NOZ říká, že vznikl-li dluh jen jednoho z manžela proti vůli druhého manžela, který nesouhlas projevil vůči věřiteli bez zbytečného odkladu poté, co se o dluhu dozvěděl, může být společné jmění postiženo jen do výše, již by představoval podíl dlužníka, kdyby bylo společné jmění zrušeno a vypořádáno. V tomto případě musí být manžel aktivní a musí svůj nesouhlas projevit výslovně vůči věřiteli ihned poté, co se o dluhu manželky dozví. V takovém případě může věřitel společné jmění postihnout pouze do takové výše, která by manželovi (Vaší švagrové) připadla při vypořádání společného jmění.
V tomto případě doporučuji Vašemu bratrovi písemně oznámit věřitelům jeho manželky ihned poté, co se o nich dozví, že s jednáním manželky nesouhlasí a že dluh vznikl proti jeho vůli. Písemné oznámení je nutné zaslat doporučeně na adresu věřitele nebo v případě osobního předání si nechat věřitelem písemně potvrdit převzetí.