Počet stránek ve webu: 42.858

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.000.882

Smlouva o pronájmu pozemků z roku 2011

Odesláno: 
Otevřeno 230 x
2 odpovědi
 
Dobrý den, jedná se o smlouvu o pronájmu pozemků uzavřenou v roce 2011. Smlouvu uzavřela s. r. o. se třemi spolumajiteli pozemků. Ve smlouvě nejsou uvedena rodná čísla (či data narození) pronajímatelů. Pouze jméno a adresa. Dále je smlouva dle odstavce pouze "ve dvou vyhotoveních", tudíž dva pronajímatelé neovdrželi originál smlouvy. Tato smlouva byla uzavřena na dobu určitou na 10 let, přičemž, pokud se nevypoví, pokračuje na dalších deset let. Pronajímatelé odeslali výpověď, ovšem neadresovali ji firmě, nýbrž jednateli. Další fakt je ten, že v době odeslání výpovědi již jednatel, uvedený na smlouvě, již jednatelem několik měsíců nebyl. O tom, ale nedal pronajímatelům nijak vědět. Může být smlouva o pronájmu pozemků z roku 2011 prohlášena za neplatnou či vypovězenou? Děkuji
 
Dobrý den,

nájemní smlouva bez uvedení data narození pronajímatelů by měla být platná, zejména pokud jsou pronajímatelé identifikování trvalým bydlištěm, případně označením pozemku, jehož jsou vlastníky (kdy lze vlastníky ověřit v katastru nemovitostí). Nájemní smlouva byla tedy jistě platně uzavřena. V případě neplatného uzavření nájemní smlouvy by však bylo možné její existenci dovodit z faktických úkonů, které přestavuje placení nájemného na jedné straně a strpení užívání předmětu nájmu na straně druhé (přestože zákon vyžaduje písemnou formu nájemní smlouvy).
Pokud jde o podání výpovědi, pak měla být výpověď zaslána způsobem a na adresu uvedenou ve smlouvě, kdy smlouvy obecně obsahují v závěrečných či společných ustanoveních způsob komunikace či doručování. Zpravidla je však nutno písemnosti takového charakteru doručit přímo na adresu sídla firmy, tedy nikoliv pouze jednateli. Výpověď zaslaná pouze jednateli by tedy nemusela být platná (pokud však bylo pouze uvedeno „k rukám jednatele“ při současném uvedení firmy a zasláno na adresu sídla firmy, pak lze výpověď považovat za doručenou.) Změnu jednatele má pak povinnost smluvní strana druhé smluvní straně oznámit bez zbytečného odkladu či ve lhůtě stanovené nájemní smlouvou. Rovněž lze změnu jednatele zjistit z obchodního rejstříku.