Počet stránek ve webu: 40.639

NACHÁZÍTE SE NA ONLINE CHATU PRÁVNÍ PORADNY
DOTAZY V CHATU PŘIJÍMÁME KAŽDÝ SUDÝ TÝDEN V SOBOTU PO 9. HODINĚ
(PŘÍJEM DOTAZŮ MAX. DO 11 HOD.)

Dotazy mimo online chat můžete poslat každý den zde.
Dotazy týkající se EXEKUCE A INSOLVENCE prosím ukládejte kdykoliv zde.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 2.580.137

regresní požadavek od pojišťovny

Odesláno: 
Otevřeno 31 x
1 odpověď
 
Moje šestnáctiletá dcera zapomněla pánev s olejem na sporáku, olej se vznítil a došlo k vyhoření digestoře, části linky a zakouření/znehodnocení stavebních součástí bytu, což vyžadovalo rekonstrukci. Na opravu stav. sou. jsme dle rad využili pojistky SVJ. Pojišťovna nárok uznala a zaplatila, ale nyní vyžaduje regresi na mojí nezletilé dceři. Na můj nesouhlasný mail reagovala pojišťovna takto: "Po celkovém posouzení regresního nároku Vám sděluji, že považujeme náš nárok za oprávněný. Vyplatili jsme z pojištění SVJ za škodu, která se týkala stavebních součástí.
Výplatou pojistného plnění na nás přešel nárok na náhradu škody. Skutečnost, že vznik škody zapříčinila vnučka majitelky bytu není důvodem, který by vylučoval její odpovědnost za vzniklou škodu.
Dle zprávy HZS byla příčinou vzniku škody nedbalost uživatelky bytu, tj. Vaší dcery.
Každopádně je pravdou, že je vnučkou majitelky bytu a proto můžeme od regresního nároku odečíst její podíl (dle podílu na společných proprostorách což je podíl 215/6706) částku 973, -Kč. Nově by tedy výše regresu představovala částku 29 379, - Kč. Jako smírné řešení navrhujeme částku 20 000, - Kč."
Má na to poj. nárok? Děkuji

 
Dobrý den,

záleží na tom, zda Vaše dcera sdílí s Vaší matkou společnou domácnost (zda nebyla u babičky jen na návštěvě, což z Vašeho dotazu jasně nevyplývá). Pokud Vaše dcera žije u Vaší matky, pak dle mého názoru na pojišťovnu nepřešlo (dle ustanovení § 2820 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník) právo na vymáhání náhrady škody proti Vaší dceři (tedy osobě, která škodu způsobila). Pakliže by škoda byla způsobena úmyslně, pojišťovna by tento tzv. regresní nárok vůči Vaší dceři měla. Mám však za to, že škoda byla způsobena nedbalostí. Doporučují Vám tedy písemně (doporučeně) pojišťovně sdělit výše uvedené s tím, že jste toho názoru, že požadavek pojišťovny je neoprávněný. Pokud by pojišťovna nadále trvala na uhrazení dané částky, pak Vám doporučuji vzhledem k výši požadované částky vyhledat pomoc advokáta, s nímž proberete další postup.

§ 2820 občanského zákoníku:
Přechod práva na pojistitele
(1) Vzniklo-li v souvislosti s hrozící nebo nastalou pojistnou událostí osobě, která má právo na pojistné plnění, pojištěnému nebo osobě, která vynaložila zachraňovací náklady, proti jinému právo na náhradu škody nebo jiné obdobné právo, přechází tato pohledávka včetně příslušenství, zajištění a dalších práv s ní spojených okamžikem výplaty plnění z pojištění na pojistitele, a to až do výše plnění, které pojistitel oprávněné osobě vyplatil. To neplatí, vzniklo-li této osobě takové právo vůči tomu, kdo s ní žije ve společné domácnosti nebo je na ni odkázán výživou, ledaže způsobil pojistnou událost úmyslně.
(2) Osoba, jejíž právo na pojistitele přešlo, vydá pojistiteli potřebné doklady a sdělí mu vše, co je k uplatnění pohledávky zapotřebí. Zmaří-li přechod práva na pojistitele, má pojistitel právo snížit plnění z pojištění o částku, kterou by jinak mohl získat. Poskytl-li již pojistitel plnění, má právo na náhradu až do výše této částky.