Počet stránek ve webu: 41.270

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 2.732.443

pracovně právní rada

Odesláno: 
Otevřeno 134 x
1 odpověď
 
Dobrý den, chtěla bych prosím vědět jakou musím vyplatit měsíční mzdu za říjen zaměstnanci, který byl v zaměst. poměru od 1.9.2020 a na vlastní žádost ukončil prac. poměr k 31.10. netrvala jsem na 2měsíční výpov. lhůtě ve smlouvě předem sjednané. Zaměstnanec odpracoval v říjnu pouze 40h ostatní dny jsem pro něj neměla práci. Ústně bylo sjednáno, že může zustat doma pro nedostatek práce. Tento zaměstnanec v době kdy jsem pro něj neměla práci chodil na brigádu jinam. Nabídla jsem mu 60% mzdy za celý říjen, nárokuje si však 100% s argumenty, že mi předem nepodepsal 60%mzdu. Děkuji za Vaši radu.
 
Dobrý den,

souhlas zaměstnance se snížením mzdy nepotřebujete, nicméně si nejsme jistá, zda byly splněny podmínky pro snížení mzdy na 60% průměrného výdělku, neboť tak lze učinit jen v důsledku přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy nebo živelní událostí dle § 207 písm. b) zákoníku práce, případě pokud bylo vnitřním předpisem stanoveno snížení mzdy dle § 209 zák. Práce). Níže přikládám příslušné zákonné ustanovení. Pokud by podmínky ke snížení mzdy splněny byly, není třeba souhlasu zaměstnance. Ten se může následně bránit soudně.

HLAVA III
PŘEKÁŽKY V PRÁCI NA STRANĚ ZAMĚSTNAVATELE

§ 207
Prostoje a přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy:
Nemůže-li zaměstnanec konat práci
a)  pro přechodnou závadu způsobenou poruchou na strojním zařízení, kterou nezavinil, v dodávce surovin nebo pohonné síly, chybnými pracovními podklady nebo jinými provozními příčinami, jde o prostoj, a nebyl-li převeden na jinou práci, přísluší mu náhrada mzdy nebo platu ve výši nejméně 80 % průměrného výdělku,
b)  v důsledku přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy nebo živelní událostí a nebyl-li převeden na jinou práci, přísluší mu náhrada mzdy nebo platu ve výši nejméně 60 % průměrného výdělku.

Jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele:
§ 208
Nemohl-li zaměstnanec konat práci pro jiné překážky na straně zaměstnavatele, než jsou uvedeny v § 207, přísluší mu náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku; to neplatí, bylo-li uplatněno konto pracovní doby (§ 86 a 87).
§ 209
(1)  O jinou překážku v práci na straně jiného zaměstnavatele, než uvedeného v § 109 odst. 3, jde také tehdy, kdy zaměstnavatel nemůže přidělovat zaměstnanci práci v rozsahu týdenní pracovní doby z důvodu dočasného omezení odbytu jeho výrobků nebo omezení poptávky po jím poskytovaných službách (částečná nezaměstnanost).
(2)  Upraví-li v případech podle odstavce 1 dohoda mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací výši poskytované náhrady mzdy, která přísluší zaměstnanci, musí náhrada mzdy činit nejméně 60 % průměrného výdělku; nepůsobí-li u zaměstnavatele odborová organizace, může být dohoda nahrazena vnitřním předpisem.