Počet stránek ve webu: 40.662

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 2.633.936

nárok na úhradu myčky, která byla v nájmu

Odesláno: 
Otevřeno 49 x
1 odpověď
 
Dotaz: Má nárok po mě pronajímatel vymáhat náhradu za opravu či výměnu myčky?
1. Popis situace:
Výpověď OK. Nájem končil k 31.7. Předání bytu k 27.7. Předávací protokol majitel sepsal v ruce. Při přepisu energií kde jsme byly společně přepsat plyn a elektřinu, jsem požadovala kopii a tu mi nedal se slovy, že mi to pošle mailem.
Jako závady našel poškozené žaluzie a tři prasklé žárovky. Mimo jiné jsem zkoušeli i funkčnost myčky.
Slíbenou kopii předávacího protokolu neposlal, ozval se až po měsíci 3.9. s připomínkou k myčce. V mailu uvedl, že na závadu myčky přišel až s novou nájemkyní a požaduje po mě úhradu nové nebo opravu, která však převyšuje kauci.
2. Smlouva_článek II
2) Podpisem smlouvy a převzetím klíčů od bytu nájemkyně také potvrzuje, že vybavení bytu popsané v příloze (zde je uvedena i myčka) od pronajímatelů převzala a za jeho řádný stav pronajímatelům ručí. Toto vybavení je nájemkyně povinna pronajímatelům při skončení nájmu, bez poškození vrátit.
3) Vyjde-li dodatečně na předmětech, které tvoří vybavení bytu, najevo vada, vztahuje se nájemkyně to bez odkladu oznámit pronajímalelům, aby mohli uplatnit z titulu odpovědnosti za vady právo za odstranění takové vady.
Děkuji
 
Dobrý den,

obecně lze odpovídat jen za vady, které byly zjištěny při předání bytu po skončení nájmu. Jestliže pronajímatel požaduje náhradu škody za později zjištěné vady, pak by musel prokázat, že poškození způsobil ještě bývalý nájemce, což by bylo v praxi velmi problematické. Nájemce logicky nemůže ovlivnit, co se s předmětem nájmu dělo po jeho odstěhování a zda tedy škoda nebyla způsobena jinou osobou. Vámi citovaný odstavec 3) nebyl ocitován celý, i tak dle mého názoru nejde o platné ustanovení pro jeho rozpor se zákonem z důvodů, které jsem výše uvedla. Jestliže Vám pronajímatel dosud neposlal kopii předávacího protokolu, požadujte urgentně jeho zaslání (pokud protokol obsahuje datum a podpisy obou účastníků, pak jde o důležitý důkaz pro případný soudní spor). Mám tedy za to, že pronajímatel požaduje náhradu za myčku neoprávněně a z toho titulu Vám také není oprávněn zadržovat kauci. Jestliže pak kauci zadržuje neoprávněně, máte navíc nárok na úroky z kauce (jistoty) od jejího poskytnutí (pronajímateli při sjednávání nájmu) v zákonné sazbě (vizte § 2254 občanského zákoníku). Doporučuji Vám tedy komunikovat s pronajímatelem pouze písemně, a to prokazatelně – uložené emaily, nejlépe však doporučené psaní (příp. i s dodejkou). Pronajímatele písemně vyzvěte k zaslání kopie předávacího protokolu s tím, že o oprávněnosti jeho požadavku se poradíte s právníkem. Dále jej také upozorněte, že pokud vyjde najevo, že je kauce neoprávněně zadržována, budete dle výše citovaného ustanovení požadovat úroky z kauce. Pokud by Vám odmítl protokol vydat, pak patrně jednak porušuje smlouvu, v níž by mělo být uvedeno, že jej obdrží obě strany, jednak by v případě soudního sporu (pakliže by protokol zamlčel), neměl sám jak prokázat, že byla myčka poškozena již v době předání bytu. Navíc sám pronajímatel v emailové korespondenci tvrdí, že na vadu myčky přišel až s novým nájemníkem. Mám tedy za to, že v případě případného soudního sporu by pronajímatel neuspěl. Patrně jen na Vás zkouší, zda se tzv. „chytnete“ a škodu bez řečí uhradíte.