Počet stránek ve webu: 41.368


V této části poradny jsou přijímány dotazy v rámci online chatu s právničkou.
Dotazy jsou přijímány v sudé týdny v sobotu po 9. hodině.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 2.754.154

Smlouva o výpůjčce - úmrtí půjčitele

Odesláno: 
Otevřeno 178 x
4 odpovědi
 
Dobrý den. Smlouva o výpůjčce z roku 2012, uzavřená na dobu neurčitou, bezplatné vypůjčení osobního automobilu a garáže. Nyní 22.7.2020 zemřel půjčitel. V jaké lhůtě, komu (dědicům, notáři, ...), na základě čeho má vypůjčitel předměty vrátit, prosím? Dědické řízení dosud nebylo zahájeno. Může vypůjčitel i nadále nakládat s vypůjčenými věcmi, zaniká smlouva úmrtím půjčitele? Jak je možné smlouvu napadnout při podezření na zfalšování podpisu půjčitele? Předem moc děkuji za radu. Jsem dědic.
 
Dobrý den,

povinnou náležitostí smlouvy o výpůjčce je stanovení doby jejího trvání, tedy doby, po kterou je půjčitelem věc přenechána vypůjčiteli k dočasném bezplatnému užívání. Jestliže smlouva neurčuje dobu trvání výpůjčky, pak nejde o smlouvu o výpůjčce, ale o tzv. výprosu (§ 2189 občanského zákoníku).
Pokud není ve smlouvě uvedeno, co se má dít v případě úmrtí půjčitele, pak se uplatní ustanovení občanského zákoníku § 2009 odst. 2, dle kterého smrtí věřitele (půjčitele) právo zanikne bylo-li plnění omezeno jen na jeho osobu. Pokud tedy ze smlouvy vyplývá, že účelem smlouvy je bezplatné užívání automobilu výprosníkem ve vlastnictví půjčitele, váže se takto uzavřená smlouva k automobilu, nikoliv pouze k osobě půjčitele a práva a povinnosti ze smlouvy tak přehází na dědice. To znamená, že smrtí půjčitele smlouva nezaniká. V každém případě však vyčkejte, dokud Vás dědicové nekontaktují, resp. pověřený správce dědictví, do té doby jste oprávněn automobil užívat. Přechod na dědice nastane až pravomocným skončením dědického řízení.
Napadnout nepravost podpisu na smlouvě lze podáním žaloby na určení neplatnosti právního úkonu – uzavření smlouvy, kdy by bylo nutno k posouzení pravosti podpisu vypracování znaleckého posudku z oboru grafologie.
 
Děkuji za odpověď. Dědic jsem já a chci zamezit dalšímu nakládání s vypůjčeným majetkem, opotřebení. Do ukončení dědického řízení tedy nemohu vymáhat předání věcí? Vypůjčitele jsem kontaktovala, odmítá auto vydat.
 
Dobrý den,

do zahájení dědického řízení, resp. o rozhodnutí notáře týkajícího se předmětného automobilu, je vypůjčitel oprávněn automobil užívat (pakliže není ve smlouvě uvedeno něco jiného).