Počet stránek ve webu: 41.265

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 2.732.044

nájem zemědělských budov

Odesláno: 
Otevřeno 127 x
1 odpověď
 
Dobrý den, prosím o radu ve věci pronájmu zemědělských budov. Táta v roce 2000 odkoupil z JZD dvě budovy (kravín a prasečák). Na základě náj. sml. v nich od roku 2001 hospodaří jeho synovec (můj bratranec). Táta zemřel, budovy jsem zdědila. V náj. sml. je uvedeno, že roční pronájem budovy je 1000, - Kč. Protože trval na 1000, - Kč ročně, podala jsem mu výpověď z nájmu a pronájem bude tedy ukončen k 31. 12. 2020. V obou budovách se chovají zemědělská zvířata, budovy jsou zanedbané. Dle článku ve smlouvě jsem ho písemně požádala o prohlídku. Dotaz: Existuje nějaká forma zápisu z prohlídky budov, kde upozorním na stav a stanovení termínu, do kdy má učinit nápravu? Jde mi o to, co mohu po nájemci chtít, v jakém stavu má budovy předat. To bych mu ráda sdělila na prohlídce, obávám se totiž, že mi to předá s vytlučenými okny, …. V náj. sml. je uveden článek d) po skončení nájmu je nájemce povinen předat předmět nájmu pronajímateli ve stavu, který odpovídá běžnému opotřebení vzhledem k době a účelu nájmu e) nájemce je povinen zabezpečit řádnou údržbu nemovitosti a to na svůj náklad. Dotaz: V jakém stavu by tedy zemědělské budovy měly být předány? Zasklená okna, vyčištěné stáje, vymalováno. Díky
 
Dobrý den,

obecně platí, že při skončení nájmu odevzdá nájemce pronajímateli věc v místě, kde ji převzal, a v takovém stavu, v jakém byla v době, kdy ji převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení při řádném užívání; odevzdáním se rozumí i předání vyklizené nemovité věci. Byl-li při odevzdání věci nájemci pořízen zápis obsahující popis věci (předávací protokol), přihlédne se při odevzdání věci pronajímateli také k němu (§ 2225 odst. 1 občanského zákoníku). Občanský zákoník však výslovně neřeší, co se rozumí termínem "obvyklé opotřebení při řádném užívání", resp. "běžné opotřebení při běžném užívání", lze však usuzovat, že tento termín zahrnuje zejména normální pokles estetických a funkčních vlastností věcí, který je přímým a obvyklým následkem jejich běžného užívání, a to s přihlédnutím k délce takového užívání. Rozbitá okna či jiná poškození předmětu nájmu jistě nelze pod běžné či obvyklé opotřebení zařadit.
Podle § 2228 občanského zákoníku užívá-li nájemce věc takovým způsobem, že se opotřebovává nad míru přiměřenou okolnostem nebo že hrozí zničení věci, vyzve ho pronajímatel, aby věc užíval řádně, dá mu přiměřenou lhůtu k nápravě a upozorní jej na možné následky neuposlechnutí výzvy. Výzva vyžaduje písemnou formu a musí být nájemci doručena.  Neuposlechne-li nájemce výzvy, má pronajímatel právo nájem vypovědět bez výpovědní doby.
Po prohlídce tedy nájemce můžete v souladu s citovaným ustanovením vyzvat k učinění nápravy.
Pokud by předmět nájmu byl poškozen při jeho předávání při skončení nájmu, pak je nutno vše zaznamenat do předávacího protokolu. Náhradu nákladů na opravy bytu pak lze strhnout z jistoty (kauce), či následně po nájemníkovi vymáhat z titulu náhrady škody, a to případně i soudně (proto je důležité mít vše zdokumentováno např. právě výzvou k nápravě, předávacím protokolem).