Počet stránek ve webu: 41.683


V této části poradny jsou přijímány dotazy v rámci online chatu s právničkou.
Dotazy jsou přijímány v sudé týdny v sobotu po 9. hodině.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 2.811.444

Darování nemovitosti manželce, manželovi - daně, poplatky, vliv na dědictví nepominutelných dědiců

Odesláno: 
Otevřeno 1195 x
1 odpověď
 
Hezký den,
mám dotaz ohledně přepsání daru na manželku.
Před svatbou jsem vlastnil dvě nemovitosti, na které jsem si sám vydělal.
Po svatbě bych rád převedl jednu nemovitost na manželku jako dar. Je možné to na ní převést bez poplatku darovací daně?
Nemáme žádnou předmanželskou smlouvu.
Mám však děti z prvního manželství. Pokud v závěti i další druhou nemovitost odkážu manželce, děti se každopádně stanou nepominutelnými dědici. Je to tak?
Znamená to, že by se děti mohly domáhat bydlení u manželky v domě?
Či žádat peněžní vyrovnání za nemovitost? Jaká by to byla částka? A co stane, když na vyplacení z této nemovitosti nebude mít manželka peníze? Jaký je postup v této věci?
Mé děti jsem již zajistil a dům mají.
 
Dobrý den,
z Vašeho výlučného vlastnictví můžete své manželce darovat, aniž by se na Vás vztahovala daňová povinnost. Darovací daň byla nahrazena daní z příjmu, kdy bezúplatné příjmy (darování) od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítě manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů jsou osvobozeny od daně.
Tedy při darování Vaší manželce budete od povinnosti platit daň osvobozeny.

Co se týče Vašeho druhého dotazu, tak v případě, že máte děti, kteří jsou nepominutelnými dědici, musíte na ně v závěti pamatovat, jinak by mohla být závěť v tomto rozsahu neplatná. Dle § 1643 odst. 2 musí nepominutelný dědic, který je nezletilý dostat alespoň tolik, kolik činí ¾ jeho zákonného dědického podílu. Je-li nepominutelný dědic zletilý, musí dostat alespoň tolik, kolik činí ¼ jeho zákonného dědického podílu.

V případě Vaší smrti a zanechání závěti by měli nárok minimálně na shora uvedené podíly z majetku, který by byl předmětem dědictví. Další Vaše otázky nelze předem odpovědět, záleželo by na výsledku dědického řízení, zda by byla uzavřena dohoda dědiců či nikoli atd.

Chcete-li tomuto předejít zejména z důvodu, že jste své děti zajistil již za svého života, můžete s nimi uzavřít smlouvu o zřeknutí se jejich dědického práva. Tato smlouva vyžaduje veřejnou listinu sepsanou u notáře.